Planer

Her finner du en oversikt over aktive planer i Rendalen kommune.

Planhierarki (PDF, 143 kB): en del av kommunal planstrategi 2017 - 20. Planhierarkiet gir en oversikt over gjeldende og planlagte planer.
 

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

 

Planstrategi 

Planstrategi 2017-2020 (PDF, 2 MB) 

Planhierarki (PDF, 143 kB) 

 

Del-/temaplaner 

Avfall og miljø 2019-2025

Barnefattigdom 2019-2029 (PDF, 816 kB)

Beredskapsplan (PDF, 2 MB) 

Boligpolitisk plan 2017 - 2029 (PDF, 2 MB)

Energi- og klimaplan 2010 - 2020 del 1 - faktadelen (PDF, 2 MB)

Energi- og klimaplan 2010 - 2020 del 2 - tiltaksdelen (PDF, 7 MB)

Geodataplan for NØGIS-samarbeidet 2017-2020 (PDF, 760 kB)

Helse- og omsorgsplan 2016-2026 (PDF, 1021 kB) 

Hovedplan veg 2020-2027 (PDF, 4 MB)

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022 (PDF, 3 MB)

Integreringsplan 2019-2030 (PDF, 983 kB)

Kultur 2006 - 2010 (PDF, 2 MB) 

Kulturminneplan 2019-2030 - Kulturarven i Rendalen

Oppvekstplan 2017-2024 (PDF, 1009 kB) 

Reiselivsstrategi 2011 - 2015 (PDF, 501 kB)

Sti- og løypeplan 2015-2027 (PDF, 672 kB) Kart

Strategisk Næringsplan 2013 - 2020 (PDF, 936 kB) - revidert handlingsdel 2018-2020 (PDF, 837 kB)

Trafikksikkerhetsplan 2017-2021 (PDF, 2 MB)

 

Arealplaner 

I Planregisteret finner du alle arealplaner med tilhørende plandokumenter og informasjon.

Siden Areal- og reguleringsplaner gir en oversikt over reguleringplaner under arbeid. 

 

Virksomhetsplaner 

Virksomhetsplan for Rendalen barnehage 2015 - 2020 (PDF, 2 MB)

 

Økonomi 

Økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmelding

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349