Aktuelt

I dag er det sendt ut eiendomsskatteseddel og lagt ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn i tre uker.

Rendalen kommune har vedtatt å innføre "Aktivitetskort". Aktivitetskort er en støtteordning som sikrer at barn i familier med vedvarende lav inntekt får delta i faste, jevnlige og organiserte aktiviteter. 

 

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute? Det vil gjerne elgen «Hans» fortelle deg!

Minner om søknadsfrist 1. februar for søknader om støtte fra det kommunale viltfondet.

  • Skulle du ønske å få besøk av noen?

  • Kunne du tenke deg å besøke noen?

  • Vet du om noen som kunne ha glede av å få besøk?

 

Vaksinasjon av innbyggere i Rendalen påbegynnes i uke 1, og vi startet med vaksinasjon av våre beboere på sjukehjemmet i dag 6. januar 2021.

Fra 6. april 2021 har Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS (MHBR) ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør i brannforebyggende avdeling.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Det er viktig at vi tenker på smittevern og følger rådene fra helsemyndighetene, samt følge nasjonale oppfordringer og bestemmelser som er innført for å begrense og stoppe smittespredning av koronaviruset.

Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog, ble det ved kongelig resoluson av 11. desember 2020 vedtatt å opprette og utvide åtte naturreservater i Innlandet. Deriblant opprettelse av Skjærberget naturreservat i Sjølimarka i Rendalen og utvidelse av Misterlia naturreservat øst for Åkrestrømmen.. Vedlagt finner du forskrift, vernekart og kongelig resolusjon. Disse to verneområdene inngår i Stortingets mål om å verne 10 % av skogarealet i Norge!