Aktuelt

Alle skogeiere som har bestilt skogbruksplan eller miljøregistreringer på sin skogeiendom kan søke om tilskudd.

Influensautbruddene starter vanligvis rundt jul/nyttår, og varer i omtrent 12 uker, dvs. til slutten av februar eller senere. Influensatoppen har de siste sesongene vært enten rundt nyttår eller omkring vinterferien. Dette kan imidlertid variere mellom sesonger. Vaksinen beskytter en viss tid, opptil ca. 6 mnd., og derfor vil vi vaksinere alle i risikogruppen i løpet av månedsskiftet oktober/november. Dette etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ledig tre deltidsstillinger som brannkonstabel i avd. Rendalen fra 01.01.21.

Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober.

Selv om Rendalen ikke har noen påviste koronasmittetilfeller, er det viktig at vi fortsatt tenker på smittevern og følger rådene fra helsemyndighetene.

Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet, og flere kommuner har valgt å ikke oppnevne egen kommunekomité. ​Formålet med bekjempelse av plast i havet oppleves udelt positivt her i Rendalen, men i vår kommune har beitenæringa og friluftsinteressen stor betydning for befolkningens livskvalitet og livsgrunnlag, og det anses konfliktfylt å støtte organisasjonen WWF da organisasjonen oppfattes å være i en sterk politisk interessekonflikt med manges syn på rovdyrforvaltningen i Norge.

Rendalen kommunestyre skal i løpet av førjulsvinteren velge ett medlem med varamedlem blant grunneierorganisasjonene innen skog/utmark inn i styret for Rendalen Kommuneskoger KF gjeldende til høsten 2024. 

Det er åpnet opp ytterligere for besøk inne ved Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig B.

Nav Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.