Areal- og reguleringsplaner

Om ulike planer

Se kommunekart for å se hvilke planer som gjelder for din eiendom. Velg kommune, slå på kommuneplan og reguleringsplaner i menyen og søk på adresse, gårds- og bruksnummer eller stedsnavn. Trykk i kartet for å få opp mer informasjon.

På arealplaner.no finner du alle vedtatte dokumenter for kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Kommuneplan

Kommuneplanen er en overordnet plan som gjelder for og dekker hele kommunen. Den er delt i en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB) skal omhandle de langsiktige utfordringene i kommunen, med mål og strategier for både kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom den framtidige samfunnsutviklingen og arealbruken. Arealdelen skal vise hensyn til ulik bruk, utbygging og vern på et overordnet nivå, med bestemmelser og retningslinjer. I tillegg til å vise hele kommunen kan det også utarbeides delplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Se arealplaner.no for alle dokumenter knyttet til arealdelen.

Innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre skal planstrategien (PDF, 2 MB) revideres. Den skal blant annet vurdere om det er behov for å revidere kommuneplanen, eventuelt bare samfunns- eller arealdelen.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en plan som mer detaljert viser bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I plan- og bygningsloven finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private, men må utarbeides av fagkyndige. Se arealplaner.no for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende bestemmelser.

En eiendom kan være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket. I kommuneplanens arealdel 2014-2026 er det fastslått at alle reguleringsplaner som var gjeldende ved vedtakstidspunktet skal gjelde foran kommuneplanens arealdel.

For informasjon om saksgangen i en reguleringsplanprosess, se veilederen utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du kan lese om plan- og bygningsloven på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine nettsider www.planlegging.no og på lovdata.no.

Kontakt

Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49