Økonomi, budsjett og årsmelding

Det kommunale økonomisystemet består av 5 hovedelementer:

 • Kommuneplanens langsiktige del

 • Kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplanen)

 • Årsbudsjettet

 • Tertialrapporter 

 • Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering

Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hoved-prioriteringer for kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, det vil si hver kommunestyreperiode.

Kommuneplanens kortsiktige del har et 4 års perspektiv og rulleres hvert år. I Rendalen har vi en todelt prosess: på våren vedtar vi økonomiplanen som gjelder for kommende fireårsperiode. På høsten vedtar vi årsbudsjettet: dette er i utgangspunktet identisk med første år i økonomiplanperioden som ble vedtatt på våren, men kan inneholde noen justeringer om statsbudsjettet på høsten inneholder vesentlige endringer i våre rammebetingelser, eksempelvis rammetilskudd basert på innbyggertallet vår og lignende

Formålet med utarbeidelse av disse to hoveddokumentene er å:

 • å realisere målsetninger fastsatt i kommuneplanens langsiktige del
 • planlegge nye tiltak
 • og føre kontroll med kommunes ressurstilgang og ressursbruk

Økonomiplanen skal:

 • Gjelde for fire år
 • Angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden
 • Danne grunnlaget for årsbudsjettet som vedtas på høsten
 • Følge opp videre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort

Årsbudsjettet skal:

 • Utgjøre første år i økonomiplanen og gjelde for ett år
 • Bygge på prioriteringer i kommuneplanen og økonomiplanen
 • Være et bevilgningsdokument, dvs. at det vedtatte budsjett angir hvilke rammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene

I løpet av året er det to hoved rapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august (tertial rapportering). Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.

Hvert kalenderår skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, anvendelse av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Nedenfor vil du om kort tid finne en database som inneholder kommunens dokumenter innen disse områdene for de siste årene: økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning samt tertialsrapportering.

Kontakt

Lars Erik Bjøntegaard
Økonomisjef
E-post
Telefon 47 47 23 47
Mobil 47 47 23 47