Beredskap og krisehåndtering

Kommunen rår over ressurser i form av kompetanse, bygg, anlegg og allsidige driftsmidler. Ved en krisehåndtering vil kommunen i størst mulig grad utnytte kommunens etablerte organisering og eksisterende ressurser.

Krise er en uønsket hendelse, eller flere hendelser, som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet i kommunen kan håndtere tilfredsstillende.

Dersom det oppstår en krise, samles kommunens kriseledelse for å skaffe oversikt over inntruffet hendelse og vurdere hvilke konsekvenser den kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. Blant oppgavene videre kan være:

  • Vurdere forsterkede tjenester for å ta hånd om eventuelle forulykkede, pårørende og andre berørte.
  • Varsle Statsforvalteren.
  • Kommunikasjon og informasjon til innbyggerne og egne ansatte.
  • Benytte nødvendige faginstanser.
  • Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.

Kriseplan

Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller i omfang går utover det som regnes som normal risiko i fredstid. Her finner du kommunens overordnede beredskapsplan (PDF, 836 kB).

Kriseteam

Det er viktig å ta hånd om rammede og berørte på en betryggende måte. Kommunen har etpsykososialt kriseteam som består av ressurspersoner som kan kalles ut på kort varsel.

Egen beredskap

Selv om Norge er blant verdens tryggeste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tiden som kommer, er det lurt å være beredt hvis noe uforutsett skulle skje. De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Les mer om hvordan du kan forberede deg selv og din familie på www.sikkerhverdag.no

Naturskade?

Er du rammet av naturskade? Ta i så tilfelle kontakt med Statens naturskadeordning.

Når krise oppstår - kontaktinformasjon:

Kriseledelsen

         Tlf.: 62 46 85 00

         Mobiltlf.: 404 35 584 

          Tlf.: 62 46 85 00

          Mobiltlf.: 456 33 927

         Tlf.:  62 46 85 00

         Mobiltlf.: 900 64 685

Kriseteamet

Kriseteamet (PDF, 128 kB)

Viktig: Send SMS med beskjed om hva henvendelsen gjelder dersom den du prøver å nå ikke svarer ved oppringing!

Nødnumre
  • Ambulanse: 113
  • Brann: 110
  • Politi: 112 (politiet kan i tillegg nås over det landsdekkende nummeret 02800)
  • Legevakt: 116 117 (nasjonalt legevaktnummer)
  • Teksttelefon for døve og hørselshemmede: 1412

Nødnumrene er gratis å bruke.

Vakttelefoner
Vakttelefoner
Tjeneste Telefonnummer 1 Telefonnummer 2
Ambulanse, medisinsk nødtelefon 113
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Anonyme alkoholikere 911 77 770
Barnevern 479 76 780 (hverdager 08.00-15.00) 404 04 015 (alle dager 15.00-08.00 og helg og høytid)
Brann, nødnummer 110
Hjemmetjenesten, Rendalen kommune 917 75 953 (alarm sør DAGTID) 958 44 946 (alarm nord DAGTID)
Kirkens SOS (krisetelefon) 224 00 040
Klive feilmelding 80 05 52 60
Krisesenter (Gudbrandsdal Krisesenter IKS) 61 27 92 20 414 81 220
Kommunalteknisk bakvakt, Rendalen kommune 476 90 175
Legevakt 116 117 På dagtid hverdager kan Rendalen legekontor kontaktes på 62 46 63 50 (telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.00)
Mattilsynet 22 40 00 00 (ved alvorlige hendelser)
Mental helses hjelpetelefon 116 123
Politi, nødnummer 112 Politi Tynset: 62 53 90 00. Politiet kan i tillegg nås over landsdekkende nummer 02800
Skadet vilt 02800
Teksttelefon for døve og hørselshemmede, nødnummer 1412
Veterinærvakt Rendalen 45 61 81 12 (dagtid hverdager) 45 61 81 12 (kveld, natt, helger, høytids- og helligdager)
Nyttige lenker

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonsrådgiver
E-post
Telefon 90 06 46 85
Mobil 90 06 46 85