Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF

Fra 30. juni 2016 ble eldrerådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede slått sammen til ett råd; Råd for eldre og funksjonshemmede.  Høsten 2020 fikk rådet nytt navn:  Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF.

Kontaktinformasjon for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF:  Leder Kai Berget Dahlen, tlf. 913 96 363, e-post Kai.dahlen@fjellbekk.net

Representanter i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF

Medlemmer:

Leder:         Kai Berget Dahlen  (LHL Rendalen) 

                    (tlf. 913 96 363, e-post Kai.dahlen@fjellbekk.net)

Nestleder:  Ingrid Marie Lutnæs  (Rendalen pensjonistforening)

Medlem:     Odveig Høye  (Rendalen pensjonistforening)

Medlem:     Per Knut Nordseth  (postpensjonistene i Hedmark)

Medlem:     Bjørn Ove Lindstad  (Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal)

Folkevalgt:  Marit Bjørnstad  (Ap)

Folkevalgt:  Karin Lervang  (SP/SV)

 

Varamedlemmer:

Grete Haarset  (Rendalen pensjonistforening)

Gro Undseth Romenstad  (Rendalen pensjonistforening)

Rigmor Storbakken  (LHL)

Trude Okkenhaug  (personlig varamedlem for folkevalgt Ap)

Anne Grete Otnes  (personlig varamedlem for folkevalgt SP/SV)

Representasjon i andre utvalg fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF
  • Brukerråd v/Rendalen sjukehjem:  Kai Berget Dahlen.
  • Brukerråd for "Den kulturelle spaserstokken":  Kai Berget Dahlen.
  • Byggenemnd for kommunale bygg:  Ingrid Marie Lutnæs.
  • Brukerutvalg for Nav Nord-Østerdal:  Odveig Høye.
Sekretariat for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - REF
Eldrerådet (er slått sammen med Rådet for likestilling for funksjonshemmede)

Eldrerådet er et lovpålagt organ.  I tillegg er det kommunens bindeledd mellom de eldre og det politiske miljøet. Formålet med lov om kommunale eldreråd er å sikre eldre innvirkning i saker som gjelder levekårene for eldre.  Hovedformålet med loven er at eldrerådet skal behandle forskjellige overordnede planer og vedtak.  Eldrerådet er ikke tenkt å skulle behandle saker som gjelder enkeltpersoner.  Eldrerådet skal kun være et rådgivende organ for kommunen.  Det skal kun uttale seg om alle saker som angår eldre i kommunen, altså saker som gjelder levekårene for de eldre i Rendalen. Kommunen har plikt til å forelegge eldrerådet alle saker som gjelder eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (er slått sammen med Eldrerådet)

Rådet for likestilling for funksjonshemmede er et lovpålagt organ for mennesker med nedsatt  funksjonsevne.  I tillegg er det kommunens bindeledd mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og det politiske miljøet. 

 

Kontakt

Birgitte Haugan Nytrøen
Konsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00