Jordbruk

I Rendalen har vi ca. 23 500 dekar som er registret som jordbruksareal og av dette brukes 21 500 dekar til forskjellige produksjoner, dette er 92 % av registrert jordbruksareal. Om lag 75 % av jordbruksarealene brukes til grovforproduksjon, 12 % brukes til korn, 4 % brukes til potet og 8 % brukes til innmarksbeite.

For Rendalen kommune utgjør verdiskapningen i primærproduksjonen hele 21 % av samlet verdiskapning i kommunen, i prosent er dette høyest i fylket og forteller at landbruket er ei svært viktig næring i kommunen.

Av arealet som er i bruk er 51 % egen eid jord, mens hele 49 % er leid jord. Siden 1996 har antall produksjonssøknader (og dermed aktive bruk) i kommunen sunket med 54 bruk. Dette tilsier at drifta legges ned på 2,5 bruk årlig i kommunen. I 2017 var det 75 aktive bruk i kommunen.

Det er grovfôrbasert mjølk- og kjøttproduksjon som er den dominerende produksjonen i kommunen.  Det er 18 bruk med mjølke- og kjøttproduksjon og disse har til sammen en mjølkekvote på 2 828 554 liter. Denne kvoten produseres med ca. 400 mjølkekyr. Det produseres kjøtt fra ca. 350 ammeku, ca. 2500 sau, ca.40 hjort, ca. 350 000 kyllinger og egg fra ca. 7500 verpehøner samt honning fra 225 bikuber årlig. Selv om antall aktive bruk i kommunen har sunket mye de siste årene har ikke produksjonen i kommunen totalt sett sunket.

 

 

Kontakt

Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 17 81 51