Tilskuddsordninger

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Det gis til foretak som driver produksjon av jordbruksvekster, til grønt- og potetproduksjon og til hold av husdyr. Tilskuddet er gradert etter arealstørrelse, område/sone, vekst og husdyrslag. Det gis også tilskudd til økologisk drift, samt til bevaringsverdige husdyrslag. Det stilles krav til at alle foretak som søker må ha oppdatert gjødselplan for å unngå trekk.

Regionale Miljøtilskudd

Formålet med det regionale miljøtilskuddet er å ta ekstra miljøhensyn eller ta vare på miljøverdier. Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket og beitelag som er godkjent av Fylkesmannen kan søke tilskudd. Det stilles krav til at alle foretak som søker må ha oppdatert gjødselplan.

Søknadsfristen er 1. oktober. For beitelag er søknadsfristen 20. oktober.

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Drift av beitelag
  • Skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
  • Seterdrift med mjølkeproduksjon
  • Skjøtsel av setervoller og seterlandskap
  • Skjøtsel av automatisk freda kulturminner
  • Utsatt jordarbeiding
  • Grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner
  • Vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer
  • Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Ugrasharving og hypping/radrensing

På hjemmesidene til Fylkesmannen i Hedmark finnes mer informasjon om regionale miljøtilskudd. Her kan du lese mer om miljødammer/gårdsdammer: Gårdsdammer - viktige biotoper (PDF, 714 kB).

Hvordan søke regionalt miljøtilskudd

IBU-midler

Tradisjonelt landbruk

For investeringer i tradisjonelt landbruk tilbys det investeringstilskudd. Det kreves en helhetlig plan for byggearbeidene med spesifisert kostnadsoverslag. Søknader til tradisjonelt landbruk kan sendes inn fra 1. desember og 1. juli. Endelig søknadsfrist til Innovasjon Norge er 1. februar og 1. september. Kommunen mottar søknadene, foretar en vurdering av søknaden og videresender denne til Innovasjon Norge som avgjør saken. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er påbegynt. Vent til du får svar på søknaden før du starter.

Tilleggsnæringer på gårdsbruk

Det kan gis etableringsstipend og bedriftsutviklingstilskudd til etablering av tilleggsnæring på gårdsbruk. For søknad om midler til tilleggsnæring er det ingen søknadsfrist.

Innovasjon Norge kan yte forskjellige typer lån både til landbruksformål og innovasjonsformål. Lån i Innovasjon Norge erstatter det som tidligere het Landbrukslån.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Foretak som oppfyller vilkårene i forskrift av 19.12.2014 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 2 og § 4 kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL).

Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra landbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme som fordeles på de beste SMIL-sakene iht. lokale prioriteringer i flerårig tiltaksstrategi for SMIL-ordningen i Rendalen 2024 – 2027 (PDF, 2 MB).

Nytt i tiltaksstrategien er at det gis tilskudd til å rydde opp gamle trådgjerder og piggtråd. Prioriterte tiltak for SMIL-midler i vår region er: restaurering av gammel kulturmark, restaurering av setrer og andre bevaringsverdige bygninger, tiltak mot forurensing, rydding og merking av stier i kulturlandskapet, restaurering av kulturminner m.m.

Alle foretak som eier en landbrukseiendom kan søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, også de som leier bort jorda. For at et foretak som ikke driver jorda sjøl skal kunne søke tilskudd, må den som leier arealene være berettiget produksjonstilskudd i jordbruket. Jordbruksforetaket som driver må ha gjødslingsplan og plantevernjournal. Foretaket som leier bort jorda, må kunne dokumentere at disse kravene er oppfylt når det søker SMIL-tilskudd.

Dreneringstilskudd

Det gis tilskudd til drenering av tidligere drenert jordbruksjord eller planert areal som ikke tidligere er drenert. For systematisk grøfting, profilering og omgraving er tilskuddet kr. 4000,- pr. daa. For annen usystematisk grøfting gis det kr. 61,- pr. løpemeter grøft. Det kan ikke gis mer enn kr. 4000,- pr. daa berørt areal. 

Det gis tre års arbeidsfrist fra vedtakstidspunkt. Anmodning om utbetaling skal være skriftlig og det skal vedlegges kopi av fakturaer for innkjøpte tjenester og materiell. Bilder kan også medfølge dokumentasjon for utbetaling. Kommunen kan foreta befaring for å kontrollere at tiltaket er utført iht. godkjent plan.

Søknader om tilskudd der arbeidet allerede er oppstartet eller ferdigstilt blir avvist, da det ikke er anledning til å gi tilskudd uten at forholdet til kulturminner, natur- og miljøverdier er forhåndsvurdert.

Søknaden skal sendes til kommunen på eget søknadsskjema. Med søknaden skal følge en grøfteplan (teknisk beskrivelse), kart i hensiktsmessig målestokk som viser grøfter, utløp, kummer med mer. Skjema miljøvurdering av drenering skal også følge søknaden.

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

Du kan søke om tilskudd ved tiltak som forventes å ha direkte tapsreduserende effekt, for eksempel tidlig nedsanking, rovdyravvisende gjerder, hjemmebeite. Det er Miljødirektoratet som forvalter denne ordningen og søknadsfristen er 15. januar.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema hos Miljødirektoratet

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarkbeitene for god og effektiv beitebruk. Søknadsfrist til kommunen er 1. mars.

Hvordan søke tilskudd til tiltak i beiteområder: Fylkesmannen i Hedmark | Landbruksdirektoratet

Velferdsordningene - Avløsning til ferie og fritid

Refusjon av utgifter til avløser ved ferie og fritid søkes sammen med søknad om produksjonstilskudd i jordbruket med søknadsfrist 15. oktober og kan også etterregistreres helt fram til 10. januar påfølgende år.

Avløsning til ferie og fritid - Landbruksdirektoratet

Velferdsordningene - Avløsning ved sykdom mv.

Det kan søkes om refusjon av avløser ved sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, følge av sykt barn til behandling og dødsfall i nær familie.

Det søkes på eget skjema og søknaden må inneholde dokumentasjon som synliggjør behov for avløser (sykmelding eller annen relevant dokumentasjon), dokumentert næringsinntekt for siste to år og dokumenterte utgifter for perioden.

Avløsning ved sykdom mv. - Landbruksdirektoratet

Velferdsordningene - Tidligpensjon

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruket. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering. Gårdbrukere kan søke tidligpensjon fra fylte 62 år og eiendommen må være overdratt til ny eier.

Hvordan søker jeg tidligpensjon - Landbruksdirektoratet

Kontakt

Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 17 81 51