Skogbruk

Lenker: Landbruksdirektoratet | Glommen Mjøsen | Nortømmer | SBskog | Fylkesmannen | PEFC | Skogkurs | NIBIO | Skogbruksloven | SeEiendom

Hele 57 % av Rendalen kommunes landareal er skog. Produktiv skog utgjør 60 % av skogarealet og Rendalen er den kommunen i Hedmark med størst areal produktiv skog etter Trysil kommune. Av det produktive skogarealet er 5 % av skogen i verneområder. Om lag 40 % av produksjonsskogen ligger imidlertid over vernskoggrensa. Skogen i Rendalen preges av lave boniteter, kun 5 % av skogen har høy bonitet mens 30 % av skogen har middels bonitet.

Det meste av skogen i Rendalen er privat eid. Statskog og Kommuneskogen eier til sammen 24 % av det produktive skogarealet. Skogen er fordelt på 433 skogeiere, hvorav 118 eiere ikke bor i kommunen. De fleste skogeiendommene er mindre enn 1500 dekar, og hele 60 % av eiendommene er under 500 dekar.

Det hogges i gjennomsnitt ca. 85 000 kubikkmeter årlig i kommunen, og det hogges omtrent like mye gran som furu. Avvirkningen i Rendalen kommune tilsvarer omtrent avvirkningen i de øvrige kommunene i Nord- Østerdalen. Skogen alene står for en verdiskapning på 48 millioner kroner årlig målt i bruttoprodukt og 37 personer er sysselsatt i skogbruk i kommunen (2014).

For å se hvem som eier en eiendom kan du bruke SeEiendom fra Kartverket og logge inn med BankID.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348