Vernskoghogst

Lenker: melding om hogst i vernskog

Med vernskog menes skog som tjener til vern mot naturskader, vern for annen skog, dyrkamark eller bebyggelse og skog som er særlig utsatt på grunn av klimatiske forhold og som derfor er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Dagens vernskoggrenser ble fastsatt av fylkeslandbruksstyret i 1994. Basert på deres verbale beskrivelser er dagens vernskoggrenser digitalisert, og all skog og skogsmark ovenfor disse er vernskog;