Vernskoghogst

Linker: melding om hogst i vernskog

Med vernskog menes skog som tjener til vern mot naturskader, vern for annen skog, dyrkamark eller bebyggelse og skog som er særlig utsatt på grunn av klimatiske forhold og som derfor er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Dagens vernskoggrenser ble fastsatt av fylkeslandbruksstyret i 1994. Basert på deres verbale beskrivelser er dagens vernskoggrenser digitalisert, og all skog og skogsmark ovenfor disse er vernskog;

Klikk for stort bilde

Kart over vernskoggrensa i Rendalen (svart skravering).

Hogst ovenfor vernskoggrensa er meldepliktig. Vanligvis er det Glommen skog, Nortømmer, SB skog eller den aktuelle tømmerkjøperen du skal omsette tømmeret ditt igjennom som tar seg av dette. Vernskoghogst skal meldes kommunen innen 3 uker i forkant av oppstartdato.

Hogsten skal meldes på dette skjemaet.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348