Tilskudd

Lenker: forskrift om nærings- og miljøtilskudd i skogbruket | innlogging skogfond

Tilskudd til ulike tiltak i skogbruket reguleres av Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Dette er tilskuddsmidler som bevilges årlig over statsbudsjettet, og landbruksdirektoratet fordeler midlene videre til statsforvalteren, som tildeler den enkelte kommune. Kommunene får da 1 bevilgning for tilskudd til skogsveger og 1 bevilgning for tilskudd til skogkultur. Klima- og miljøtilskuddet belastes nasjonal ramme, og omfatter tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog. Årlig tilskuddssats vedtas årlig etter at tildeling av tilskuddsmidler til den enkelte kommune er kjent. Bruken av disse tilskuddsmidlene skal forankres i lokale tiltaksstrategier og retningslinjer.

Rendalen kommune vedtok i 2020 nye tiltaksstrategier og retningslinjer, som gir føringer for hvordan tilskuddene skal brukes lokalt. Rendalen er med i et regionalt samarbeid med Alvdal, Os, Folldal, Tolga og Tynset. Hovedhensikten med et samarbeid og felles tiltaksstrategier er bedre utnyttelse av de statlige tilskuddsmidlene lokalt. Hovedmålsetting for strategien er:

«Skogen i regionen skal fortsatt være i aktiv bruk, slik at verdiproduksjonen av råvarer fra skogen opprettholdes eller økes, samtidig som hensyn til både miljø, kulturlandskap, friluftsliv og andre interesser ivaretas».

Du kan lese den regionale tiltaksstrategien her (PDF, 878 kB).

Klima- og miljøtilskudd er nasjonale tilskudd som ikke belaster kommunens årlige bevilgning. Kommunen har likevel vedtaksmyndighet for klimatilskuddet og forbereder/følger opp søknader om miljøtilskudd. Dette innebærer tilskudd til følgende formål:

 • Tilskudd til tettere planting: inntil 60 %
 • Tilskudd til suppleringsplanting: inntil 30 %
 • Tilskudd til gjødsling av skog: inntil 50 %
 • Miljøtiltak (ivareta nøkkelbiotoper utover skogstandarden, friluftslivtiltak, ivaretagelse av kulturminner mm.)

Du registrerer tilskuddssøknaden direkte i skogfondssystemer her.

Tilskudd til skogsveger og drift forvaltes fom. 2020 av kommunene. Innad i det regionale samarbeidet benyttes følgende tilskuddssatser:

 • Tiltak på eksisterende bru/kulvert: utbedring/ ny, veiklasse 1-5 50 %
 • Punktutbedring av skogsbilveier, veiklasse 1-5                         40 %
 • Ombygging av skogsbilveier, veiklasse 1-6                              35 %
 • Nybygging av skogsbilveier med/uten bru, veiklasse 1-6           35 %
 • Traktorveier, nybygging og ombygging, veiklasse 7                  20 %

Bruk av godkjent veiplanlegger utløser 5 % ekstra tilskudd ved nybygg og ombygging av skogsbilveier.

Søknad om tilskudd sendes kommunen på dette skjemaet. Det er kun skogandelen som er tilskuddsberettiget, dvs. nytten veien har for skogbruk i prosent. Det er kommunen som bestemmer skogandelen i tilskuddsvedtaket.

For å søke om tilskudd bør det være utarbeidet en byggeplan, SHA-plan, fordelingsnøkkel, vedtekter samt at andre nødvendige tillatelser bør være i orden; eksempelvis tillatelse til avkjøring fra offentlig vei (Statens veivesen) eller tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag (Fylkeskommunen).

Tilskudd til bygging og utbedring av bruer

I Rendalen gis det 50 % tilskudd til utbedring og bygging av bruer/kulverter. Som vilkår for tilskuddet må det dokumenteres at brua er dimensjonert i tråd med veinormalene. Utbedring av eksisterende bruer er ikke søknadspliktig, men tiltaket skal ha forhåndsgodkjennelse av kommunen for bruk av skogfond. Utfyllende informasjon om byggeplan/dokumentasjon av tiltak på bruer finner du her (PDF, 684 kB).

Du kan lese lokale retningslinjer for tilskudd til skogsveger og drift her (PDF, 251 kB).

Tilskudd til skogkultur

I Rendalen benyttes følgende tilskuddssatser: 

 • Markberedning 30 %
 • Ungskogpleie/avstandsregulering 30 %

Du registrerer tilskuddssøknaden direkte i skogfondssystemer her.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 47 47 23 48
Mobil 47 47 23 48