Landbruksveier

Linker:

Veglovens § 53 til 56 tar for seg private veger. Veiene er privateide, og det er grunneiere eller veilaget som har ansvaret for vedlikehold av veien. Når en privat veg blir brukt som adkomst til flere eiendommer, plikte hver eier, bruker eller den som har bruksrett å holde veien i forsvarlig stand. Fordelinger av kostnadene gjøres ofte etter en fordelingsnøkkel. Du finner informasjon om organisering av veilag her, samt informasjon om mva på private veier her. Du kan lese mer om ansvarsforhold på private veger her.

Landbruksveier reguleres av Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Landbruksvirksomhet er hovedformålet med veien. Landbruksveier er bilveier og traktorveier og bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier nødvendig for landbruksvirksomhet.

Traktorveier er i motorferdselloven definert som utmark og det er kun kjøring i næring (jakt, fiske og bærplukking er ikke definert som næring) eller kjøring med dispensasjon fra motorferdselloven som er tillat. Traktorveier bør stenges med bom.

Bompenger

Med samtykke fra kommunen kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen fastsette størrelsen på avgifta etter søknad og kan sette vilkår om bruk av midlene. Kommunen kan også sette tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bompenger og størrelsen på dette. Det er ikke et fast søknadsskjema for dette. Øvrige avgifter fastsettes på årsmøtet i veilaget.

Vegvedlikehold

Dersom kostnaden overstiger 4 kr/løpemeter skal dette meldes og forhåndsgodkjennes av kommunen for bruk av skogfond. Melding gis på følgende skjema (PDF, 18 kB). Det gis ikke tilskudd til veivedlikehold, men kostnaden kan dekkes over skogfond.

Du kan lese mer om veivedlikehold her.

Søknadsplikt

Søknad om bygging og standardheving av snuplasser, traktorveger og skogsbilveger, samt søknad om etablering av massetak sendes kommunen på dette skjema.

Det er landbruksveiforskriften som gjelder for godkjenning av landbruksveier. Forskriften gjelder ikke for vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av landbruksveier som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Hovedregelen er at tiltak som ikke går utover dagens veitrasé (inkludert grøfteareal) og som samtidig ikke medfører heving av veiklasse, ikke er søknadspliktig. Jf forskrift om skogfond § 11, punkt 3, er det imidlertid slik at tiltak som ikke er søknadspliktig likevel må forhåndsgodkjennes av kommunen om kostnaden per løpemeter overstiger 4 kroner.

Det anbefales at du setter deg inn i dette informasjonsarket om byggeledelse på skogsveianlegg fra skogkurs samt at Normalkontrakt for bygging av landbruksvei benyttes.

Tilskudd

Søknad om tilskudd sendes kommunen på dette skjemaet. Det er kun skogandelen som er tilskuddsberettiget, dvs. nytten veien har for skogbruk i prosent. Det er kommunen som bestemmer skogandelen i tilskuddsvedtaket.

For å søke om tilskudd bør det være utarbeidet en byggeplan, SHA-plan, fordelingsnøkkel, vedtekter samt at andre nødvendige tillatelser bør være i orden; eksempelvis tillatelse til avkjøring fra offentlig vei (Statens veivesen) eller tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag (Fylkeskommunen).

Tilskudd til bygging og utbedring av bruer

I Rendalen gis det 50 % tilskudd til utbedring og bygging av bruer/kulverter. Som vilkår for tilskuddet må det dokumenteres at brua er dimensjonert i tråd med veinormalene. Utbedring av eksisterende bruer er ikke søknadspliktig, men tiltaket skal forhåndsgodkjennes av kommunen for bruk av skogfond. Utfyllende informasjon om byggeplan/dokumentasjon av tiltak på bruer finner du her (PDF, 684 kB).

Mer informasjon om landbruksveier

Skogsvei.no
Skogkurs.no

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348