Landbruksveier

Linker: forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, motorferdselloven, søknadsskjema bygging av landbruksvei, søknadsskjema tilskudd til veibygging, melding om veivedlikehold med kostnad over 4 kr/meter. (PDF, 18 kB) normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse

Det private skogsbilveinettet i Rendalen er omfattende, med 880 km vei. Veiene er privateide, og det er grunneiere eller veilaget som har ansvaret for vedlikehold av veien. Når en privat veg blir brukt som adkomst til flere eiendommer, plikte hver eier, bruker eller den som har bruksrett å holde veien i forsvarlig stand. Fordelinger av kostnadene gjøres ofte etter en fordelingsnøkkel. Hedmarksmodellen er et mye brukt verktøy for dette. I mange tilfeller kan det også være aktuelt at jordskifteretten utarbeider en fordelingsnøkkel. Veglovens § 53 til 56 tar for seg private veger.

Dersom veieier har veien åpen for allmennheten har veieier ansvar for å holde veien i forsvarlig stand. Veieier kan stenge veien for ferdsel.  Skogmyndigheten i kommunen skal ha tilgang til nøkkel til bommen dersom det er gitt tilskudd til bygging eller opprusting av veien.

Landbruksveier reguleres av Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Landbruksvirksomhet er hovedformålet med veien. Landbruksveier er bilveier og traktorveier og bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier nødvendig for landbruksvirksomhet.

Traktorveier er i motorferdselloven definert som utmark og det er kun kjøring i næring (jakt, fiske og bærplukking er ikke definert som næring) eller kjøring med dispensasjon fra motorferdselloven som er tillat. Traktorveier bør stenges med bom.

Bompenger

Med samtykke fra kommunen kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen fastsette størrelsen på avgifta etter søknad og kan sette vilkår om bruk av midlene. Kommunen kan også sette tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bompenger og størrelsen på dette. Det er ikke et fast søknadsskjema for dette. Øvrige avgifter fastsettes på årsmøtet i veilaget.

Vegvedlikehold

Dersom kostnaden overstiger 4 kr/meter skal dette meldes kommunen og kommunen skal godkjenne. Melding gis på følgende skjema (PDF, 18 kB). Det gis ikke tilskudd til veivedlikehold, men kostnaden kan dekkes over skogfond.

Søknadsplikt

Tiltak på veien som går utover veiens opprinnelige bygeområde (breddeutvidelser eller forlengelse av veien) er søknadspliktig. Tiltak som medfører en standardheving til en bedre veiklasse er også søknadspliktig. Om tiltaket som er planlagt er søknadspliktig må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det anbefales at du tar kontakt med skogmyndigheten for veiledning. Det er omfanget som er utslagsgivende for om tiltaket er søknadspliktig. Søknad om bygging og standardheving av snuplasser, traktorveger og skogsbilveger sendes kommunen på dette skjema.

Tilskudd

Søknad om tilskudd sendes kommunen på dette skjemaet. Det er Fylkesmannen i Hedmark som behandler søknad om tilskudd til veier og fastsetter tilskuddssats. Det er kun skogandelen i veien som er tilskuddsberettiget.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00