Rendalen kommuneskoger KF

Foretakets formål er å drive kommunens skog- og utmarkseiendommer i samsvar med de målsetninger og retningslinjer generalforsamlingen (kommunestyret) bestemmer.

Styret består av 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen; 2 eierrepresentanter (minst 1 skal være medlem i kommunestyret), ett medlem foreslått av kommunedirektør og 1 medlem foreslått av grunneierorganisasjoner. Valgperioden er 4 år. Kommunestyrets foreslåtte representanter til styret velges ved oppstart av kommunevalgperioden. De øvrige representantene velges midt i kommunevalgperioden.

Vedtekter for Rendalen kommuneskoger (7.februar 2020) (PDF, 92 kB)

Styret for Rendalen kommuneskoger KF

Innenfor kommunevalgperioden skal generalforsamlingen revidere målsettingene for foretaket. Målsettingene ble sist revidert 25.juni 2020. Hovedmålsettingen er som følger:

«Foretaket skal forvalte kommunens skog- og utmarkseiendommer inkludert bygningsmasse (som Generalforsamlingen til enhver tid har lagt innunder foretaket) på en profesjonell og forretningsmessig måte. Forvaltning av eiendommen skal i størst mulig grad bidra til lokal verdiskaping».

Kommunestyret har videre besluttet følgende delmål for virksomheten:

Eiendomsforvaltning

 • Foretaket skal være en samarbeidspartner overfor kommunen i relevante nærings- og utviklingsprosjekter.
 • Foretaket skal legge vekt på å benytte lokale entreprenører og -bedrifter med rett kompetanse i sin virksomhet.
 • Foretaket skal videreutvikle og realisere hyttefeltet på Harsjøen i samarbeid med lokale/regionale bedrifter.
 • Foretaket skal være en positiv bidragsyter eksempelvis ved makeskifte, for å realisere og tilrettelegge for private nydyrkings- eller utbyggingsprosjekter ol.

Skogbruk

 • Skogressursen skal forvaltes bærekraftig, og forvaltningen skal bidra til å ivareta og videreutvikle kultur- og miljøverdier.
 • Skogressursen skal forvaltes med sikte på å øke volum- og verditilveksten på eiendommen slik at arealavkastningen på eiendommen samlet sett øker.
 • Innenfor begrensninger gitt i vedtektene står styret fritt til å vurdere, gjennomføre og eventuelt foreslå endringer i teigstruktur for å oppnå driftsmessig bedre løsninger.

Utmarksforvaltning

 • Rendalen kommuneskoger KF skal tilrettelegge for samarbeid om felles forvaltning av jakt- og fiskeressurser.
 • Rendalen kommuneskoger KF skal på et profesjonelt grunnlag ivareta kommunens deltagelse i grunneierorganisasjoner.
  • Det skal legges vekt på likebehandling mellom grunneierorganisasjoner med hensyn til blant annet deltagelse på årsmøter, bidrag i form av styreverv mm. 
  • Foretaket skal bidra til allmennhetens tilgang til jakt- og fiske til priser som gir grunneiere en rimelig avkastning.

Bygningsmasse

 • Bygningsmassen som til enhver tid er lagt under foretakets virksomhet skal vedlikeholdes som attraktive utleieobjekter i forskriftsmessig stand, og utnyttes til best mulig forretningsmessig resultat. Styret kan avvikle skogshusvær dersom det ikke er mulig å oppnå et positivt resultat.

Økonomi

 • Årlig overskudd/mindreforbruk skal, inntil Generalforsamlingen beslutter noe annet, avsettes disposisjonsfond eller investeringsfond for å utvikle eiendommen videre.
 • Det foretas ny vurdering om disponering av disposisjons- og investeringsfond idet beslutning om driftsform på Mefurua (med tilhørende investeringer) er utført og utvikling av hyttefeltet er iverksatt.

Foretaket forvalter kommunens skogeiendom.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 48