Aktuelt

Ferieklubben 2019 gjelder for 1.-7. trinn.

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

 

Rendalen formannskap vedtok i møte den 14. februar 2019 å legge ut forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 (heretter kalt kulturminneplan) til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i planforslaget. Alle dokumentene befinner seg også på Rendalen bibliotek i papirutgave.

Hjemmetjenesten ønsker å komme i kontakt med folk som tar på seg oppdrag (betalingstjenester) som:  Snømåking, vedbæring, husvask, strøing, sette ut søppelsekker der det trengs før søppelbilen kommer og annet forefallende arbeid som ikke hjemmetjenesten utfører.

 

Glommens og Laagens Brukseierforening har utarbeidet et revisjonsdokument som nå legges ut på offentlig høring. Dette med bakgrunn i krav fra blant annet Rendalen kommune. Frist for innspill er satt til 1. mai 2019.

Høringsdokumentene finner du her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7656&type=V-1

Flendalen-Sjølimarka Veilag og Sameiet Slemdalsveien gikk 1. januar 2019 over til ny bomløsning. Les mer i informasjonsskrivet fra veilaget. (PDF, 223 kB)

KS Hedersmerke med diplom og Norges Vel hedersmedalje for h.h.v. 25 og 30 års sammenhengende tjeneste i Rendalen kommune ble delt ut under en markering ved Mistra Hotell 12. desember 2018.

Fjellkroken naturreservat ble opprettet ved Kongelig Resolusjon den 7. desember 2018. Vernet er et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog. Formålet med vernet er å ivareta en noenlunde intakt gammelskog av gran og furu. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre barskog.

Endring av legevakt for innbyggere på Sjølisand.

Feltøvelsen er nå avsluttet, og Rendalen kommune takker norske og utenlandske Nato-styrker for et berikende besøk med hendelsesrike dager i vår kommune.