Aktuelt

En person har testet positivt etter reise utenfor Norges grenser.

Alle skogeiere som har bestilt skogbruksplan eller miljøregistreringer på sin skogeiendom kan søke om tilskudd.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet, og flere kommuner har valgt å ikke oppnevne egen kommunekomité. ​Formålet med bekjempelse av plast i havet oppleves udelt positivt her i Rendalen, men i vår kommune har beitenæringa og friluftsinteressen stor betydning for befolkningens livskvalitet og livsgrunnlag, og det anses konfliktfylt å støtte organisasjonen WWF da organisasjonen oppfattes å være i en sterk politisk interessekonflikt med manges syn på rovdyrforvaltningen i Norge.

Det er åpnet opp ytterligere for besøk inne ved Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig B.

Nav Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.

Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres også for 2020, og utvides nå til å gjelde for hele Innlandet fylke, mot tidligere kun Hedmark. Fristen for å søke om midler settes til 30.10.2020.

​Arbeidet med Elvbrua har gått etter planen, og vi kan åpne for trafikk i god tid før tidligere annonsert.

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et verktøy for Rendalen kommune til å fastlegge det videre planarbeidet, men har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere.