Aktuelt

Alle skogeiere som har bestilt skogbruksplan eller miljøregistreringer på sin skogeiendom kan søke om tilskudd.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet, og flere kommuner har valgt å ikke oppnevne egen kommunekomité. ​Formålet med bekjempelse av plast i havet oppleves udelt positivt her i Rendalen, men i vår kommune har beitenæringa og friluftsinteressen stor betydning for befolkningens livskvalitet og livsgrunnlag, og det anses konfliktfylt å støtte organisasjonen WWF da organisasjonen oppfattes å være i en sterk politisk interessekonflikt med manges syn på rovdyrforvaltningen i Norge.

Nav Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.

Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres også for 2020, og utvides nå til å gjelde for hele Innlandet fylke, mot tidligere kun Hedmark. Fristen for å søke om midler settes til 30.10.2020.

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et verktøy for Rendalen kommune til å fastlegge det videre planarbeidet, men har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere.

Informasjon om lisensjakt av bjørn 2020 finner du her:  Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2020.

Rendalen kommune har lang historikk for å tilby sine ungdommer sommerjobb. I vår ble det lagt ut info om kommunens «Sommerjobb for ungdom» på hjemmesiden vår.

Ferieklubben er et trygt og godt sted, med organiserte aktiviteter, frilek og sosialt samvær på tvers av skoleregioner.

Her finner du utredningen med følgebrev for snøscooterled fra Vamfjellet til Engerdal kommunegrense. Høringsfrist er satt til 25. august 2020. Innspill sendes til postmottak@rendalen.kommune.no.