Aktuelt

FIAS har inngått avtale med enkelte butikker om utlevering av poser til matavfall og sekker til plastemballasje.

Statsforvalteren i Innlandet har i samråd med Innlandet Fylkeskommune 1. mars 2021, med hjemmel i forskrift av 26.06.09 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps § 4, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, fastsatt forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet.

Samfunnet har behov for at innbyggerne har en effektiv og sikker måte å dokumentere identiteten sin på. Nå har det kommet en ny versjon av passet og et nasjonalt ID-kort. 

             

Arbeidet med fjerning av gammel tømmerforbygning og erstatning med stein startet opp denne uka. Arbeidet er berammet å være ferdigstilt innen 1. mai.

Kommunestyret vedtok ny trase for snøscooterled fra Vamfjellet til Engerdal kommunegrense. Dokumentene finner du her.

Forslag til reguleringsplan for Lysinga vannverk er nå ute til høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill er satt til 30. mars 2021. 

Bibliotekene i Fjellregionen har god tradisjon for samarbeid og prosjektjobbing. Os, Folldal, Tynset, Tolga og Rendalen bibliotek har i år fått kr 90 000 fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet "Ei bok for alle alltid" (foreløpig tittel).

Søknadsfrist til hovedopptak er 1 mars!

 

Glommen-Mjøsen skog avholder nettbasert intro-kurs i Allma (digital skogbruksplan). Kurset tar for seg innlogging, oppbygning, funksjoner og bruk av Allma.

Det kan søkes om støtte til vassdragsrelaterte tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann og vassdragsnære arealer i hele fylket.