Spredt/privat avløp

Med spredt eller privat avløp menes alt avløp som ikke er knyttet til offentlig avløpsnett og som håndteres via lokal avløpsløsning, for eksempel infiltrasjonsanlegg med slamavskiller.

Krav om utlippstillatelse og byggetillatelse

For å etablere avløpsanlegg må du ha tillatelse etter både forurensningsloven og plan- og bygningsloven. 

Utslippstillatelse

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig, jf. forurensningsforskriften kapittel 12.  Alt avløpsvann du fører ut av huset kalles et utslipp – uansett om det går til infiltrasjon, tett tank eller annen løsning. Du må søke om utslippstillatelse hvis du skal få:

  1. innlagt vann, eller
  2. toalettløsning som bruker vann (uavhengig om det er innlagt vann og hvordan vannet disponeres)

Du trenger tillatelse både ved etablering av nye utslipp og ved økning av eksisterende utslipp.

Skjema for søknad om utslippstillatelse finner du her.

Byggetillatelse

For etablering av avløpsanlegg må du også søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Vær oppmerksom på at det er strenge krav til hvem som kan prosjektere avløpsanlegg. Bygging av avløpsanlegg skal gjøres av registrert foretak som har gått kurs, og som har  erfaring med bygging av private avløpsanlegg etter dagens regler. Det er ikke tilstrekkelig med kun generell gravekompetanse. Noen ganger har samme foretak kompetanse til både stå som ansvarlig søker, prosjektere og utføre anlegget, andre ganger må du kontakte forskjellige foretak til disse oppgavene.

Mer informasjon om byggesøknad finner du her.

Valg av avløpsløsning

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg § 8 gir føringer for hva slags avløpsløsning som skal brukes:

  1. Hvis det er mulig å koble seg til offentlig avløpsnett skal denne løsningen velges. 
  2. Om offentlig avløpsnett ikke er tilgjengelig, skal det utredes om infiltrasjon til grunnen kan fungere som løsning. 
  3. Om ikke et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg er mulig, kan andre løsninger aksepteres. 
Tømming av septik

I Rendalen kommune er det pålagt septiktømming på alle eiendommer i kommunen med slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

For boliger gjennomføres septiktømming hvert år eller annethvert år, avhengig av hvilken type avløpsløsning du har og størrelse på tank/slamavskiller. 

For fritidsboliger med slamavskiller gjennomføres septiktømming hvert 4. år, mens tette tanker tømmes hvert år.

Les mer om regelverket for septiktømming i lokal forskrift for husholdningsavfall og slam kapittel 3.  

Gebyrer for septiktømming finner du her.

Kontaktpersoner

  • Forurensning: Øyvind Fredriksson
  • Gebyrer kommunaltekniske tjenester: Kristin Fines Ygre
  • Utslippstillatelser og byggetillatelser: Stefanie Iversen

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65
Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26
Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 82 05