Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste organet i Rendalen kommune, og består av folkevalgte representanter.  Kommunestyret treffer vedtak i saker på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov.  

Ordføreren leder møtene i kommunestyret.

 

 

 

 

 

 

 

Grunnlaget for demokratiet er at det holdes valg hvert fjerde år. Det er velgerne som avgjør hvem som får plass i kommunestyret. Deretter velger kommunestyret ordfører, varaordfører, formannskap, komitéer og en rekke andre styrer/råd/utvalg for valgperioden (4 år).

 

Når politiske styrer/råd/utvalg fatter vedtak, må rådmannen v/saksbehandlere i kommunen sørge for at vedtaket settes ut i livet.

 

Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører (med unntak der saker er unntatt offentlighet).  Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!  Møteinnkallinger med sakspapir blir publisert i våre Internettsider ca. ei ukes tid før møter holdes.  Møtereferat/møteprotokoll vil bli publisert etter at møtet er avholdt, og så snart referat/protokoll er godkjent.

 

Rendalen kommunestyre består av 17 medlemmer fordelt på 4 parti:

  • Arbeiderpartiet har 8 representanter.
  • Senterpartiet har 6 representanter.
  • SV - Sosialistisk Venstreparti har 1 representant.
  • Høyre har 2 representant.

Kontakt

Linda Døsen Stubsveen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 90 97 75 31
Mobil 45 63 39 27