Ny skredfarerapport for Øvre Rendal

Sweco AS har utarbeidet en skredfarerapport for Øvre Rendal i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel og mulig salg av BAS (Bergset aktivitetssenter). 

I utredningen er det sett nærmere på faren for snøskred, steinsprang, sørpeskred og jord- og flomskred. Rapporten og de nye faresonene viser at store deler av områdene som i dag er innenfor aktsomhetskartene for skred, faller utenfor faresonene. I byggteknisk forskrift (TEK17) er det fastsatt sikkerhetsklasser for ulike typer bygg med tilhørende krav til sikkerhet mot skred før man får bygge nytt, utvide eksisterende bebyggelse eller endre bruken. 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter bygg som ikke brukes til personopphold, for eksempel lagerbygg og garasjer. Slike bygg skal sikres mot 100-årsskred.

Sikkerhetsklasse S2 omfatter bygg der det normalt ikke oppholder seg mer enn 25 personer, for eksempel boliger og fritidsboliger. Slike bygg skal sikres mot 1000-årsskred. 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter for eksempel byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer, eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er overnattingssteder der det normalt oppholder seg flere enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og bygninger som er viktige for beredskap. Slike bygg skal sikres mot 5000-årsskred. 

Dette kan du lese mer om i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3

I dag er det ingen bebyggelse som kommer innenfor tilhørende faresone. I rapporten kan du lese mer om grunnlaget for faresonene og se kart over utstrekningen av faresonene (vedlegg 6 og 6.1). Det er laget faresonekart med og uten skog i utløsningsområdet, og et kart som viser skogen som har betydning for gyldigheten av faresonene med skog. 

Skredfarerapport (PDF, 5 MB)
Vedlegg 3 Helningskart (PDF, 13 MB)
Vedlegg 4 Registreringskart (PDF, 9 MB)
Vedlegg 5 Modelleringskart (PDF, 3 MB)
Vedlegg 6 Faresonekart med skog (PDF, 4 MB)
Vedlegg 6.1 Faresonekart uten skog (PDF, 14 MB)
Vedlegg 7 Skog av betydning for faresonene (PDF, 2 MB)