Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette handler i stor grad om personer som uten et slikt program ville vært avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder.

Formålet med kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet skal gis til personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.

 

Arbeidsrettet program

Kvalifiseringsprogrammet er et fulltidsprogram. Programmet skal være individuelt tilpasset og arbeidsrettet, slik at det kan være med på å støtte opp under og forberede overgangen til arbeid. Aktiviteter som kan inngå i programmet vil være et bredt sett av statlige arbeidsmarkedstiltak, kommunale arbeidstrenings- og sysselsettingstiltak og ulike former for motivasjons- og mestringstrening. Det kan i tillegg settes av tid til helsehjelp, opptrening og egenaktivitet.


De som fyller inngangskriteriene har en rett til kvalifiseringsprogrammet, forutsatt at arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program. Programmet skal gjelde for en periode på inntil ett år og etter særskilt vurdering inntil to år.

 

Rett til stønad

Deltakerne i kvalifiseringsprogrammet har rett til kvalifiseringsstønad, gitt som en individuell standardisert ytelse på nivå med introduksjonsstønaden, dvs. to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Personer under 25 år får 2/3 av dette. I tillegg gis det barnetillegg. Stønaden skal skattlegges som arbeidsinntekt. Deltakerne på kvalifiseringsprogrammet inngår i personkretsen som kan få statlig bostøtte. Kvalifiseringsstønad innebærer forutsigbarhet, og gir stønadsmottakeren mulighet for å planlegge sin økonomi over tid.

 

Søknad

Du kan søke om å få delta i kvalifiseringsprogrammet ved å henvende deg ved Nav. Eget søknadsskjema finner du her.

 

Vedtak om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad kan påklages til fylkesmannen i fylket.    

 

Kontaktinformasjon NAV Nord-Østerdal

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 09.00–15.00 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torvgata 1, Rådhuset, 2500 Tynset (Egen inngang til 2. etasje på oversiden av kommunehuset.

Organisasjonsnummer:  993841382

Vakttelefon 406 38 016, dersom det gjelder hastesaker eller du er i en akutt situasjon - f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner.
Vakttelefonen er betjent mandag–fredag kl. 10:00-13:00.