Grensejustering

Ved en grensejustering overføres mindre arealer mellom eiendommer som grenser til hverandre, og formålet med en grensejustering er å rette opp upraktiske grenser mellom eiendommer.

Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres ved en grensejustering. Større arealer må deles fra ved en ordinær delingsforretning  eller arealoverføring.

Grensejustering - Klikk for stort bilde

 

Hovedregelen ved en grensejustering er at den skal skje ved et makeskifte, ved at en gir og tar like mye fra de aktuelle eiendommene. En grensejustering kan også være en ensidig overføring av areal til en part.

En grensejustering krever ikke tillatelse etter plan- og bygningsloven og er en langt enklere prosess enn delingsforretning, tinglysning av skjøte, pantefrafall og sammenslåing. Alle disse behandlingene skjer i samme prosess ved en grensejustering. Grensejustering skal ikke tinglyses.

Krav ved grensejustering

Følgende krav må være oppfylt for at det kan gjennomføres en grensejustering:

 • Grensejustering skal gjelde eksisterende felles grense mellom eiendommene.
 • Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil fem prosent av arealet, men maksimalt 500 m2. Grunnen til dette er at panterett faller bort i areal som avstås fra eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.
 • En enhet kan ikke avgi et areal som totalt overstiger 20 % av enhetens areal før grensejusteringen.
 • Ved grensejustering av anleggseiendommer kan volumet økes eller reduseres med inntil fem prosent, men maksimalt 1000 m3.
 • En grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G)

For å overføre større areal må arealet først fradeles for så senere sammenslås, alternativt kan man søke om arealoverføring.

Hvem kan søke?

 • Grunneiere. Den som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.
 • Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til del av grunneiendom som ønskes grensejustert
 • Staten, fylkeskommunen eller kommunen når grunnen er tilegnet til offentlig veg- eller jernbaneformål.
 • Den som lovlig har overtatt grunn eller anlegg ved ekspropriasjon.

Lovverk

Søknad

Følgende dokumentasjon må også foreligge ved en grensejustering:

 • Situasjonskart med inntegnet justering av grense.
 • Arealregnskap for de involverte eiendommene og overførte arealer.
 • Eventuelt tidligere grensejusteringer.
 • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling i strid med jordlova § 12.
 • Verdianslag for involverte matrikkelenheter.

Saksbehandling/tidsfrister

 • Ved søknad om grensejustering er første trinn at det skal fattes vedtak med hjemmel i matrikkelloven. Vedtaket sendes til søkerne med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelse til søknaden.
 • Det vil bli sendt ut varsel om oppmålingsforretning til rekvirent (søker), hjemmelshaver og naboer til den aktuelle grensetrekningen. Parter vil varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
 • Hvis noen andre skal møte i stedet for de som er innkalt i oppmålingsforretningen, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Oppmålingsforretning holdes ved arealet som skal justeres og ny grensestrekning merkes i marka og måles
 • Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt i forretningen.
 • Grensejusteringen blir ført inn i matrikkelen etter oppmålingsforretningen og det blir utarbeidet nytt matrikkelbrev for eiendommene som har fått justert sine grenser.
 • Matrikkelbrev sendes rekvirentene og det er 3 ukers klagefrist fra man har mottatt brevet.

Kommunen har en frist på 16 uker til å gjennomføre oppmålingsforretningen og utstede matrikkelbrev.

Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at grensejusteringen skal kunne finne sted.
 • Betaling av gebyr
 • Påklaging
 • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
 • Sikre oppmøte (4 uker)
 • Lokal forskrift om vinterperiode (Det avholdes ikke oppmålingsforretning mellom 15. oktober og 15. mai i Rendalen kommune)

Gebyr

Du må betale gebyr for søknadsbehandlingen og oppmålingsforretning. Gebyret beregnes etter gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet søknaden registreres i kommunen.

Gebyrregulativet finner du her: Gebyrer og avgifter 

Ved overskridelse av fristene for saksbehandlingstid skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Artikkelliste

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26