Deling av eiendom/opprettelse av ny grunneiendom

Ved deling av en eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt og opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) med eget gårds- og bruksnummer, evt. festenummer.

Ønsker du å fradele en ny eiendom fra en opprinnelig eiendom må du først søke kommunen om tillatelse etter plan og bygningsloven. Søker du om fradeling av landbrukseiendom må søknaden også behandles etter jordloven. Etter tillatelsen er gitt avholdes det oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning rekvireres hos kommunen.

Hvem kan søke?

Følgende personer kan søke om oppretting av ny grunneiendom:

 • Hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen kreves vedlagt firmaattest av nyere dato

 

Hvilke lovverk gjelder?

 

Hvordan søker jeg?

For å søke om om deling av grunneiendom bruker du skjema Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 65 kB). I samme skjema kan du også rekvirere oppmålingsforretning. Skjemaet må underskrives av hjemmelshavere til eiendommen det skal deles fra.

Følgende dokumenter må ligge ved en søknad om deling av eiendom:

 • Situasjonskart hvor det fremgår hvilket areal som søkes fradelt.
 • Det må sendes ut nabovarsel til hjemmelshavere ved de omkringliggende eiendommene. Gjenpart av nabovarsel sendes til kommunen. Ta kontakt med kommunen for å få en liste over aktuelle naboer.
 • Strider fradelingen med gjeldende kommuneplan må det også legges ved grunngitt dispensasjonssøknad.
 • Ved fradeling av byggetomt må det også foreligge:

I skjemaet er det viktig å ta stilling til ønsket saksbehandling ved gjennomføring av oppmålingsforretningen. Ønsket saksbehandling krysses av i søknaden. De tre alternativene er som følger:

 1. Iverksetting av oppmålingsforretningen fra tidspunktet hvor det foreliggerer tillatelse etter plan- og bygningsloven.
 2. Utsettelse av oppmålingsforretningen etter plan- og bygningsloven i inntil tre år med ansvar for søker til å rekvirere oppmålingsforretning innen tidsfristen.
 3. Utsettelse av oppmålingsforretning etter matrikkelloven i inntil to år. Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.

 

Hva skjer videre og hvilke tidsfrister gjelder?

 • Når søknaden er registrert i kommunen går kommunen gjennom saken. Ved manglende dokumenter vil kommunen varsle om dette.
 • Søknaden blir behandlet etter plan- og bygningsloven og i noen tilfeller jordloven. Dette utløser eget gebyr.
 • Etter at søknad er innvilget etter plan- og bygningsloven og evt. jordloven vil rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles bli innkalt til oppmålingsforretning (hvis ikke annet er huket av som nevnt under punkt søknad). Varsel om oppmålingsforretning vil bli gitt senest to uker før forretning.
 • Hvis noen andre skal møte i stedet for de som er innkalt i oppmålingsforretningen, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Oppmålingsforretningen avholdes ved eiendommen. Partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev/skylddelingsforretninger.
 • Nye grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler. Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
 • Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt i forretningen.
 • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres den nye matrikkelenheten inn i matrikkelen og sendes inn til tinglysing.
 • Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkelenheten er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt brevet.

Hvis det er huket av for iverksetting av oppmålingsforretning fra tidspunktet hvor det er tillatelse etter plan- og bygningsloven har kommunen 16 ukers frist på fullføre saken. Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at fradelingen skal kunne finne sted
 • Betaling av gebyr
 • Tinglysning
 • Påklaging
 • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
 • Sikre oppmøte (4 uker)
 • Lokal forskrift om vinterperiode (det avholdes ikke oppmålingsforretning mellom 15 oktober og 15 mai i Rendalen kommune)
 • Avtalt fristforlengelse (maks 2 år)

 

Hvor mye koster det?

Du må betale gebyr for søknadsbehandlingen og oppmålingsforretning. Gebyret beregnes etter gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet søknaden registreres i kommunen.

Gebyrregulativet finner du her: Gebyrer og avgifter 

Ved overskridelse av fristene for saksbehandlingstid skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26