Arealoverføring

En arealoverføring er i praksis fradeling og sammenslåing i ett. En arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig med en grensejustering.

Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste. Areal som ligger som uteareal til en eierseksjon må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.

Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter. Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen.

Alternativt til arealoverføring kan man søke om deling av eiendom med tilhørende overskjøting og sammenslåing.

Arealoverføring krever behandling etter plan- og bygningsloven. Hvis arealoverføring ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan må det søkes dispensasjon. Arealoverføring som omfatter landbrukseiendommer krever behandling i henhold til jordloven § 12. Dette utlyser eget gebyr.

Hvem kan søke?

 • Søknad om arealoverføring kan søkes av hjemmelshaver eller andre som har fullmakt ved registrert eiendom.
 • I tilfeller hvor et firma eier eiendommen kreves firmaattest av nyere dato.

Lovverk

Søknad

Søknad om arealoverføring skal inneholde:

 • Ved arealoverføring sendes skjema Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 65 kB). Det hukes av for arealoverføring under del I).
 • Søknaden må være undertegnet av alle registrerte eiere til de berørte eiendommene.
 • Det må sendes ut nabovarsel til hjemmelshavere for de involverte eiendommene. Gjenpart av nabovarsel sendes til kommunen
 • Det skal legges ved situasjonskart hvor det er markert areal som skal overføres. Situasjonskart kan hentes fra Kommunekart
 • Erklæring om arealoverføring hvor kjøpesum og verdi av areal er angitt
 • Krever arealoverføring behandling etter jordloven § 12, konsesjon etter konsesjonsloven, egenerklæring om konsesjonsfrihet eller det faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3, skal dette vedlegges.

Saksbehandling/tidsfrister

 • Når søknaden er registrert i kommunen foretas en gjennomgang av saken. Ved mangler i saken vil søker bli orientert om dette.
 • Rekvirent kan ikke reversere salget etter at "Erklæring om arealoverføring" er mottatt av kommunen.
 • Når søknad er innvilget etter plan- og bygningsloven gjøres saken klar for oppmåling.
Oppmålingsforretning
 • Det vil bli sendt ut varsel om oppmålingsforretning til rekvirent (søker), hjemmelshaver og naboer til den aktuelle grensetrekningen. Parter vil varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
 • Hvis noen andre skal møte i stedet for de som er innkalt i oppmålingsforretningen må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Oppmålingsforretning holdes ved arealet som skal overføres og nye grenser merkes i marka og måles, hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev eller skylddelingsforretninger.
 • Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt i forretningen.
Matrikkelføring og tinglysning
 • Arealoverføringen blir ført inn i matrikkelen etter oppmålingsforretningen og sendes til tinglysing.
 • Tinglysingen kan sende arealoverføringen i retur til kommunen og partene for retting dersom de ikke godtar markedsverdi som grunnlag for dokumentavgiften, det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon eller det foreligger andre forhold som hindrer tinglysing.
Matrikkelbrev
 • Når kommunen får tilbakemelding om at arealoverføringen er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.
 • Partene har 3 ukers klagefrist.

Kommunen har 16 ukers frist til å gjennomføre arealoverføringen og utstede matrikkelbrev.

Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at arealoverføringen skal kunne finne sted
 • Betaling av gebyr
 • Tinglysing
 • Påklaging
 • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
 • Sikre oppmøte (4 uker)
 • Lokal forskrift om vinterperiode (mellom 15. oktober og 15. mai gjennomføres det ikke oppmåling i Rendalen kommune)
 • Avtalt fristforlengelse (maks 2 år)

Gebyr

Du må betale gebyr for søknadsbehandlingen og oppmålingsforretning. Gebyret beregnes etter gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet søknaden registreres i kommunen.

Gebyrregulativet finner du her: Gebyrer og avgifter 

Ved overskridelse av fristene for saksbehandlingstid skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Artikkelliste

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26