Arealoverføring

En arealoverføring er i praksis fradeling og sammenslåing i ett. En arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig med en grensejustering.

Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste. Areal som ligger som uteareal til en eierseksjon må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.

Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter. Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen.

Alternativt til arealoverføring kan man søke om deling av eiendom med tilhørende overskjøting og sammenslåing.

Arealoverføring krever behandling etter plan- og bygningsloven. Hvis arealoverføring ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan må det søkes dispensasjon. Arealoverføring som omfatter landbrukseiendommer krever behandling i henhold til jordloven § 12. Dette utlyser eget gebyr.

Hvem kan søke?

Følgende personer kan søke om oppretting av ny grunneiendom:

 • Hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen kreves vedlagt firmaattest av nyere dato

 

Hvilke lovverk gjelder?

 

Hvordan søker jeg?

 • For å søke om om deling av grunneiendom bruker du skjema Søknad om deling av eiendom etter plan- og bygningsloven, se her.
 • Du må også rekvirere oppmålingsforretning ved å bruke skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven, se her. Rekvisisjonen må underskrives av alle hjemmelshavere (eiere) til eiendommen det skal deles fra.
 • Hvilke dokumenter som må vedlegges er oppgitt i skjemaene.
 • Begge skjema med vedlegg sendes Rendalen kommune.

 

Hva skjer videre og hvilke tidsfrister gjelder?

 • Når søknaden er registrert i kommunen går kommunen gjennom saken. Ved manglende dokumenter vil kommunen varsle om dette.
 • Søknaden blir behandlet etter plan- og bygningsloven og i noen tilfeller jordloven. Dette utløser eget gebyr.
 • Etter at søknad er innvilget etter plan- og bygningsloven og evt. jordloven vil rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles bli innkalt til oppmålingsforretning (hvis ikke annet er bestemt). Varsel om oppmålingsforretning vil bli gitt senest to uker før forretning.
 • Hvis noen andre skal møte i stedet for de som er innkalt i oppmålingsforretningen, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Oppmålingsforretningen avholdes ved eiendommen. Partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev/skylddelingsforretninger.
 • Nye grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler. Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
 • Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt i forretningen.
 • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres den nye matrikkelenheten inn i matrikkelen og sendes inn til tinglysing.
 • Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkelenheten er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt brevet.

 

Hvor mye koster det?

Du må betale gebyr for søknadsbehandlingen og oppmålingsforretning. Gebyret beregnes etter gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet søknaden registreres i kommunen.

Gebyrregulativet finner du her: Gebyrer og avgifter 

Ved overskridelse av fristene for saksbehandlingstid skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Artikkelliste

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 47 47 25 26
Mobil 47 47 25 26