Revidering av kommuneplanens arealdel

Rendalen kommune er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. 

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 14. oktober og legger grunnlag for det videre arbeidet med revideringen.

Planforslaget ble lagt ut på høring med frist 1. september 2023, der det kom inn innspill og innsigelser som fører til en ny høringsrunde vinter 2024. 

arealplaner.no kan du finne mer informasjon om planprosessen. 

Gjeldende kommuneplanens arealdel finner du her: Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Her finner du kommuneplanen i kommunens kartløsning: kommunekart.com

Kontakt

Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49