Vegnavn

Navnetildeling - lovverket

Å tildele navn foregår etter lov om stadnamn med tilhørende forskrifter slik loven ble fremsatt av Kulturdepartementet i 2015. Formålet med loven er å ta vare på stedsnavn som et kulturminne, gi navn en skriftsform som er formålstjenlig og å medvirke til kjennskap og aktiv bruk av navn. Norge er ett av få land med en egen stedsnavnlov og alle offentlige organ er forpliktet å forvalte navnespørsmål etter denne.

Saksbehandlingen i kommunen

  • Kommunen utarbeider et forslag til vegnavn. Ofte vil lokale historielag, velforeninger og lignende organisasjoner med tilknytning til navnet benyttes som bidragsytere i å finne gode navn.
  • Forslag sendes på høring til Stedsnavntjenesten (SNT)
  • Forslaget legges ut til offentlig høring 
  • Saken behandles av politikerne 
  • Ved positivt vedtak legges nytt vegnavn inn i matrikkelen og Sentralt stadnamnregister (SSR)
  • Det kan nå gjøres adresseringer med det nye vegnavnet

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 47 47 25 26
Mobil 47 47 25 26