Adresser og adressering

Tildeling eller endring av adresser

Det er kommunens oppgave å tildele eller endre offisielle adresser. Dette gjøres etter matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften §§ 50-54.

Dersom det er snakk om en ny veg, eller en eksisterende veg som skal få nytt navn, må vegen først tildeles et nytt navn. Selve vegnavnet blir vedtatt av kommunen.

Når vegen har fått et navn starter selve adresseringen. Prinsippene for adressering er i korte trekk som følger:

  • Bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles offisiell adresse. Alle godkjente boenheter som har egen inngang skal ha egen adresse.
  • Bygningen skal ha adresse til den vegen den har adkomst fra.
  • I områder med spredt bebyggelse blir adressenummeret tildelt i forhold til avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. Avstandene måles til avkjørsel, parkering, adkomststi eller lignende. Venstre side av vegen får partall, høyre oddetall.
  • I tett bebygde områder følger nummereringen kanten av vegen inn i stikkveger og gårdsplasser. Sett fra startpunktet av hovedvegen vil bygg på høyre side få oddetall, mens bygg på venstre side får partall.

Når adresseringen er vedtatt av kommunen registreres denne i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Folkeregisteret blir automatisk oppdatert med de nye adressene. Offentlige institusjoner, banker, forsikringsselskaper, kraftselskaper mv. benytter adressene som ligger i folkeregisteret. Kommunen vil sende ut et varsel om adressering til de som blir berørt. 

Vegnavnskilt

Det er kommunens ansvar å sette opp vegnavnskilt. I tillegg settes det opp henvisningsskilt ved stikkveger som gir adkomst til mist tre adressenummer. Henvisningsskilt skal gjøre det enklere å få oversikt over adresser som ligger i stikkveger, eller et stykke unna den navngitte vegen.

Husnummerskilt

Husnummerskilt er viktig for at det skal bli enkelt å finne fram til en konkret adresse. Det er eiers ansvar at husnummerskilt blir satt opp på bygning/inngang slik at det blir enkelt å finne fram. Kommunen anbefaler at husnummerskiltet utformes slik at det er stort nok til å kunne leses fra vegen, og at det har en god kontrast mot bygningens farge.

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 47 47 25 26
Mobil 47 47 25 26