Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

Informasjon omkring kommunestyre- og fylkestingsvalg finner du her:

Kommunestyret og Fylkestinget

Kommunestyret er kommunens øverste organ. 

Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak, renovasjon m.m. 

 

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport, kulturtiltak m.m.

 

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest.  Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret og fylkestinget.

Stemmerett

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

  • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
    Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
  • Statsborgere i andre nordiske land (d.v.s. Danmark, Finland, Island eller Sverige) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon?

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Målet er å forhindre valgfusk.  Når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Her kan du stemme valgdagen 11.09.23

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes mandag 11. september 2023 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00 for stemmestedene:

  Stemmekrets:             Stemmested:    

  Rendalen sør              Rendalen sjukehjem

  Rendalen nord            Rendalen kommunehus                    

 

Velkommen!

 

Bruk stemmeretten din!  

Husk legitimasjon når du skal stemme. Ta gjerne med valgkortet ditt også.   

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

 

Valgresultatet fra 2019

Valgresultater:  valgresultat.no

Valgresultat.

Lenker kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
Stille til valg/levere listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen.

Frist for å levere liste er fredag den 31. mars klokken 12.00.

Levere listeforslag.