Vedtak av reguleringsplan 202001 Hanestad fjelltak

Kommunestyret vedtok i møte 28.10.2021 reguleringsplan 202001 Hanestad fjelltak. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Formålet med planendringen er en ønsket utvidelse av uttaksområdet for det eksisterende fjelltaket, etablering av vaskeplass for steinmasser, nytt lagerområde og omlegging av eksisterende vei. Frist for å klage på vedtaket er satt til 26. november 2021.

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken ligger i Planregisteret.

Varsling om vedtatt reguleringsplan

Grunneiere og andre som blir direkte berørt er varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i avisen Østlendingen snarest.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349