Retningslinjer for Skoleskyss grunnet trafikkfarlig vei

I kommunestyret 29. februar 2024 ble det vedtatt retningslinjer for skoleskyss grunnet trafikkfarlig vei (PDF, 278 kB).  For å kunne få skoleskyss selv om avstanden er mindre enn lovkravet (hhv. 2 km og 4 km), må det søkes til kommunen om dette for den enkelte elev.

Det er fylkeskommunen ved Innlandstrafikk som har ansvaret for skoleskyssen i fylket, og fatter vedtak i skoleskyss-saker. Imidlertid er det kommunen som har avgjørelsesmyndighet i saker om fri skoleskyss når skolevegen er særlig farlig eller vanskelig, og avstanden mellom bopel og skole er under 2 km for elever i 1. trinn, og under 4 km for elever i 2.-10. trinn. Retten til skyss er en individuell rett. Det vil si at om en elev skal få gratis skyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skoleveg, kreves det et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. For å få rett til gratis skoleskyss når avstandskravet ikke er oppfylt, må det foreligge en “særlig risiko”. 

Som grunnlag for denne vurderingen er det vedtatt “Retningslinjer for skoleskyss grunnet trafikkfarlig vei”.

Søknad som skoleskyss grunnet trafikkfarlig vei gjøres via denne linken: Søknadsskjema for vurdering av trafikkfarlig vei