Oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel

Rendalen kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel og det varsles nå om oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 11-12. Samtidig legges planprogram for revideringen ut til høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet (PDF, 706 kB) legger føringer for hvordan planprosessen skal gjennomføres med opplegg for medvirkning, analyser, utredninger og sentrale temaer.

Det er lagt opp til en relativt omfattende revidering med bred involvering av innbyggere, næringsliv, hytteeiere, lag og foreninger mm. På bakgrunn av planprogrammet utarbeides det et planforslag som skal på høring og offentlig ettersyn vinteren 2023. Ifølge framdriftsplanen skal arealdelen vedtas før sommeren 2023.

Sentrale temaer for revideringen er:

 • Naturfareområder (flom, skred osv.)
 • Innarbeiding av hensynssoner fra kulturminneplanen
 • Spredt bebyggelse i landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR)
 • Vassdrag
 • Naturmangfold
 • Energi og klima
 • Nye utbyggingsområder
 • Vurdering av eksisterende reguleringsplaner
 • Hytteområder – strøm, vei og bruksendring
 • Drikkevann og avløpshåndtering
 • Bolig- og næringsarealer, transportutvikling
 • Delplaner Harsjøen og Renåfjellet
 • Jord, skog og utmark
 • Generell gjennomgang av plankart og bestemmelser

I planprogrammet er temaene beskrevet nærmere. Det skal utarbeides en konsekvensutredning for nye utbyggingsområder og relevante temakart og analyser.

Planprosess

Planprogrammet (PDF, 706 kB) beskriver hvordan berørte parter skal involveres i planprosessen. Som del av høring av planprogrammet er det planlagt følgende informasjonstiltak:

 • Åpen kontordag onsdag 5. mai kl. 9-16 i kommunestyresalen (Sølen) på kommunehuset. Kom gjerne innom hvis du har spørsmål eller innspill til planprosessen.
 • Informasjonsmøte mandag 10. mai kl. 19 i kommunestyresalen (Sølen) på kommunehuset. I henhold til gjeldende smittevernregler er det plass til 40 personer i salen. Påmelding til es@rendalen.kommune.no eller tlf. 47 47 23 49 innen 6. mai. Møtet vil også strømmes og være tilgjengelig på nett.

Etter høring og fastsetting av planprogrammet skal det utarbeides et planforslag som blant annet består av plankart og bestemmelser. I perioden høsten 2021 til høsten 2022 skal det gjennomføres ulike typer medvirkning, blant annet gjestebud og dialogmøter, for å få innspill til planarbeidet.

Innspill til planprogrammet

Vi ønsker innspill til planarbeidet og planprogrammet (PDF, 706 kB), spesielt knyttet til:

 • Sentrale temaer
  • Er temaene dekkende?
  • Andre temaer som ikke er nevnt?
  • Har du konkrete innspill til de foreslåtte temaene?
 • Opplegg for medvirkning
  • Er det mangler i oversikten over høringsparter/interessenter? Se også adresselisten nederst i dette brevet.
  • Har du innspill til hvordan involveringen bør gjennomføres?

Innspill til planarbeidet kan rettes skriftlig til postmottak@rendalen.kommune.no eller til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.

Frist for innspill til planprogrammet og oppstartsvarselet settes til 2. juni 2021.

Annonsering om oppstart av planarbeidet blir også kunngjort per brev til myndigheter, nabokommuner, lag, foreninger mm., samt i avisen Østlendingen og på kommunens Facebook-side.

Adresseliste varsel om oppstart (PDF, 46 kB)

Plandokumenter i Planregisteret

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349