Nye rutiner for søknader om motorferdsel i utmark

Kommunen krever at alle søknader etter § 6 i motorferdselforskriften har lagt ved tillatelse fra berørt grunneier før søknaden behandles. 

Tidsfrister: § 6 saker skal behandles politisk og fristene som er satt for hvert møte skal nå overholdes. Dette for å sikre gode saksframlegg og god politisk behandling.