Rendalen Barnehage

I vår barnehage skal barnets beste være avgjørende for alle avgjørelser og handlinger. Vi skal møte barna som individer og gi de rom for å være forskjellige.

Barnehagen består av to hus; 

Åkrestrømmen barnehage og Bergset barnehage

Begge barnehagene har en småbarn- og en storbarnsavdeling, og ligger i rolig boligfelt med kort vei til skog og mark.

Vi bruker appen MinBarnehage som er et fint verktøy for både foreldre og ansatte i barnehagen. 

 

Kontaktinformasjon Rendalen barnehage

Barnehagenes adresser:

Avd. Åkrestrømmen, Gamle Sjølivei 3, 2485 Rendalen

Avd. Bergset, Asphaugjordet 1, 2484 Rendalen

 

 

Barnehagens avdelinger og åpningstid

Åkrestrømmen

Marihøna 1 - 3 år     Mobil: 456 37 639

Solsikka 3 - 5 år       Mobil: 456 37 643

 

Bergset

Vestatel 1 - 3 år      Mobil: 456 37 650

Synnatel 3 - 5 år     Mobil: 456 37 641

 

Åpningstid

kl. 07.00 - 16.30 

Åpner kl. 06.30 ved meldt behov

Betalingssatser

Kommunestyret har vedtatt følgende betalingssatser for barnehageplass og mat i Rendalen Barnehage fra og med 01.01.24.

Barnehageplass pr. mnd.

100 % plass     kr. 1500,-

80 % plass       kr. 1200,-

Kjøp av dagplass kr. 300,-

 

Har du flere barn i barnehagen:

50 % søskenmoderasjon på barn nr. 2

Gratis barnehageplass fra barn nr. 3 

 • Gratis mat 4 dager i uka. En dag matpakke som er vår turdag
 • Hvis det er ønskelig at barna skal ha mer enn frukt til eftasmåltid, må dettes sendes med hjemmefra
 • Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri
 • Manglende betaling ut over 2 måneder går til inkasso
 • Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid basert på foreldrenes brutto inntekt
Søknad, endring og oppsigelse av plass

Søknad - endring - oppsigelse gjøres her

HOVEDOPPTAK:

 • Rendalen barnehage har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars.
 • Opptaket gjelder fra neste barnehageår som starter 15. august.
 • Barn som fyller 1 år innen utgangen av august, har rett til barnehageplass i kommunens barnehage fra nytt barnehageår.
 • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november, har rett til barnehageplass i kommunens barnehage fra den måneden de fyller 1 år. Det må søkes plass innen fristen til hovedopptak for at retten skal inntre. 

Søknader utenom hovedopptaket kan innvilges ved ledig kapasitet, men retten til plass og retten til klage er knyttet til hovedopptaket.

Barn som har fått tildelt barnehageplass og som er bosatt i kommunen ved oppstart, er sikret plass i kommunens barnehage frem til skolestart.

Rendalen barnehage tilbyr kun 80 % eller 100 % plass. 80 % plass tilsvarer fire hele dager i uka.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt.

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige inntekten til barnehagen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris
 2. Gratis kjernetid: Alle 2-, 3-, 4-, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen kr. 615 590,-. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. 

 

Søknadsfrist er 1. i måneden og reduksjon gis fra og med måneden etter at vedtaket er fattet.

 • Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller søknad om gratis kjernetid gjelder for kommende eller inneværende barnehageår.
 • Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret.
 • Ordningene krever en søknadsprosess og dette gjøres elektronisk på kommunens nettside eller i appen MinBarnehage (etter tildelt barnehageplass).
 • Søknad kan ikke behandles uten at skattemelding og dokumentasjon på husstandens inntekt foreligger. 
 • Ved vesentlige endringer av inntekt i løpet av perioden vedtaket gjelder, skal det opplyses om dette. 

Elektronisk søknadsskjema 

 

Planleggingsdager og ferie

Følgende dager avsettes til planleggingsdager året 2023/ 2024

ONSDAG 16.08.23

MANDAG 11.09.23

FREDAG 24.11.23

TIRSDAG 02.01.24

FREDAG 10.05.24

 

Feriestengt 2023/ 2024

Jul og påske

Sommer 2024 - uke 29 og 30

Barnehagemiljø

Stortinget har vedtatt egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til ett trygt- og godt barnehagemiljø. Barnehagen må jobbe systematisk for å forebygge utstenging og mobbing, og skape et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Lovendringen skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta vare på hverandre. 

Rendalen barnehage har utarbeidet en handlingsplan som skal være et verktøy i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barnehagebarna. 

Handlingsplan for forebygging av mobbing i Rendalen Barnehage (PDF, 2 MB)

Foreldreutvalg

Det er foreldrerådet – altså alle foreldrene i barnehagen som avgjør om de ønsker FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg i barnehagen.

I motsetning til Samarbeidsutvalg så er ikke FAU et lovpålagt utvalg, men likevel vel mange barnehager å opprette ett FAU.

I vår barnehage er det opprettet ett foreldreutvalg, hvor foreldrekontakter fra alle avdelinger er medlemmer. 

Les mer om FAU her: https://www.fubhg.no/

Kontakt

Hilde Røe
Styrer
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 07 06 26
Nina Bjøntegaard
Nestleder barnehage
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 85 43 80