Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten holder til ved helse- og omsorgssenteret (Otnes) med adresse Søstuveien 21.

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten
Hjemmehjelpstjenesten

Praktisk bistand gis til de som er helt eller delvis avhengig av hjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Hjelpen gis på dagtid i vanlige ukedager og omfatter:

  • Daglig rengjøring som gulvvask, støvsuging og støvtørk.
  • Sengeskift og klesvask.
  • Vinduspuss (maks 2 ganger pr. år).

På lik linje som hjemmesykepleien legges det stor vekt på hverdagsmestring og velferdsteknologi.  Det forventes at søkere av hjemmehjelpstjenesten er med i målsettingsarbeid for å kunne oppnå egenmestring i den grad det er mulig. Vi legger også stor vekt på samarbeid med pårørende, da pårørende har en stor rolle og er en ressurs for den enkelte bruker. 

Søknad om praktisk bistand sendes til hjemmetjenesten, skjema er å finne her. Det vil innen få dager etter mottak av søknad, helst innen 1 uke, komme to ansatte fra hjemmehjelpstjenesten på et kartleggingsbesøk. Søknaden blir etter dette saksbehandlet, og det fattes enkeltvedtak. Ved tildeling av tjenesten vil det med vedtaket følge et vedlegg om `Retningslinjer for praktisk bistand`, som du må sette deg inn i.

Dersom saksbehandlingen ender med avslag på søknad om praktisk bistand, kan du klage på vedtaket. Veiledning på hvordan du klager får du ved å ta kontakt med oss. Klagen blir eventuelt sluttbehandlet av Fylkesmannen i Hedmark. 

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien er en del av den kommunale helsetjenesten, og skal være med å gi nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet, alle dager.

Hjemmesykepleien gir tilbud om:

  • Tilrettelegging og/eller bistand til personlig hygiene.
  • Tilrettelegging og /eller bistand og oppfølging vedrørende ernæring.
  • Medikamenthåndtering.
  • Medisinsk behandling.
  • Oppfølging av sår.
  • Veiledning.

Hjemmesykepleien legger stor vekt på hverdagsmestring og bruk av velferdsteknologi. Det forventes at søkere av hjemmesykepleien er med i målsettingsarbeid for å kunne oppnå egenmestring i den grad det er mulig. Vi jobber for at man skal kunne bo hjemme. Vi legger også stor vekt på samarbeid med pårørende, da pårørende har en stor rolle og er en ressurs for den enkelte bruker.

Det er ikke egenandel for hjemmesykepleie. Søknad om hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet) sendes til hjemmetjenesten. Det vil innen få dager etter mottatt søknad, helst innen 1 uke, komme to ansatte i hjemmesykepleien på et kartleggingsbesøk.

Søknaden blir etter dette saksbehandlet og det fattes enkeltvedtak. Dersom saksbehandlingen ender med avslag på søknad om hjemmesykepleie, kan du klage på vedtaket. Veiledning på hvordan, får du ved å ta kontakt med oss. Klagen blir eventuelt sluttbehandlet av Fylkesmannen i Hedmark.

Hva hjemmetjenesten ellers har ansvaret for

Søknad om plass i institusjon:
Det blir foretatt hjemmebesøk for vurdering av hjelpebehov før søknaden behandles. Tildeling av plass blir avgjort av tildelingsteam som består av avdelingsleder pleie og omsorg, fagledere for institusjonen og hjemmetjenesten. Det er mulig å klage på vedtak om søknad på plass i institusjon. Klagen sluttbehandles av Fylkesmannen i Hedmark.

 

Søknad om plass ved alderspensjonat og i omsorgsboliger:

Søknaden blir behandlet og avgjort av et tildelingsteam etter at det har vært foretatt vurderingsbesøk hos søkeren. 

Søknad om omsorgslønn:
Dette er aktuelt for de som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Å få omsorgslønn er ingen rettighet, men et av flere tiltak fra kommunen som kan bedre situasjonen både for den som trenger hjelp og den som har ansvaret for omsorgen.

Momenter som er viktige i forhold til tildeling av omsorgslønn er; om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, om det gjelder nødvendige omsorgsoppgaver, om omsorgen fra søkeren er det beste for brukeren og kommunens ressurser. 

 

Søknad brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Ordningen er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. Formålet er å gi brukeren et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Brukeren har selv rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Det er mulig å klage på vedtak på søknad på BPA. Klagen sluttbehandles av Fylkesmannen i Hedmark.

Søknad om trygghetsalarm

Kommunen har trygghetsalarmer som er tilknyttet SOS International. Trygghetsalarm har en månedlig kostnad for brukeren som blir vedtatt gjennom årlig budsjett for Rendalen kommune. For gjeldende avgift klikk her (PDF, 17 kB).

Utkjøring av mat og priser for mat

Søkere som mottar hjelp fra hjemmetjenesten i Rendalen kommune har rett til å få tilkjørt middag. God ernæring anses som et forebyggende tiltak for bedre helse.

 

Pris for hjemmetjenester fastsettes gjennom vedtak av årsbudsjett for Rendalen kommune hvert år. Prisene er vedtatt slik: (klikk her) (PDF, 17 kB)

 

Forespørsler om utkjøring av middag skjer til hjemmetjenesten (se over).

Hjelpemidler i hjemmet

Korttidsutlån:  Ved korttidslån av hjelpemidler kan du kontakte ekspedisjonen i Helse og omsorgssenteret, ergoterapeuten eller hjemmesykepleien.              
Varig utlån:  De som har et varig behov (utover 2 år) for hjelpemidler må begrunne og søke om dette gjennom Folketrygden. Ergoterapeuten eller hjemmesykepleien kan hjelpe til med dette.
Syn/hørsel: Kontaktperson for hjelpemidler som gjelder syn/hørsel er omsorgsarbeider Kristin Rønning over tlf. 474 63 494.

Lån av hjelpemidler er en tjeneste som er gratis.

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Har du behov for parkeringskort, send egen søknad/legeerklæring.

Kontaktperson Larine E. Larsen over tlf. 48995910.

Ta med deg legeerklæring og passfoto i farger. 

 

Gebyrer/avgifter
Skjema

Adresse

Helse- og omsorgssenteret Otnes

Søstuveien 21

2485 Rendalen