Husbankens støtte- og låneordninger

Ansvaret for de ordninger som er underlagt Husbanken administreres av felles Nav-tjeneste for Nord-Østerdal, med kontorsted Tynset.

All informasjon om de ulike støtte- og låneordningene finner du under www.husbanken.no.

Her finner du også portal for registrering av elektroniske søknader.

Nedenfor finner du noe av den mest etterspurte informasjonen om bostøtte samt startlån og tilskudd til egen bolig.

 

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Her finner du det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 • Melde fra om endringer:

Har inntekten din gått opp eller ned? Har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.  Les om hvilke endringer du må melde fra om her, og hvordan du går frem.

 • Klage på vedtak om bostøtte:

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker etter du mottok vedtaket.  Les mer om dette her.

 

Startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Les mer om ordningen her.

Hva kan du få hjelp til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere. 

Du kan også få: 

 •  hjelp til å bli boende i boligen du har
 •  refinansiering av et lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
 •  utbedring av bolig 
 •  tilpasning av bolig
 •  nybygget bolig 
 •  toppfinansiering

Hvem kan søke?

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

 

Kontaktinformasjon NAV Nord-Østerdal

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 09.00–15.00 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torvgata 1, Rådhuset, 2500 Tynset (Egen inngang til 2. etasje på oversiden av kommunehuset.

Organisasjonsnummer:  993841382

Vakttelefon 406 38 016, dersom det gjelder hastesaker eller du er i en akutt situasjon - f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner.
Vakttelefonen er betjent mandag–fredag kl. 10:00-13:00.

Kontakt

Ida Laila Høye
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 22 10