Eiendomsskatt i Rendalen kommune

  

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Sakkyndig nemnd i Rendalen har vedtatt Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering. I Rammer og retningslinjer er det fastsatt kvadratmeterpriser for ulike typer bygg, soner med ulike prisnivåer og faktorer for byggeår og tilstand. Taksten for hver enkelt eiendom er basert på faktorene i Rammer og retningslinjer og vedtatt av Sakkyndig nemnd. 

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering
Sonekart

Hvilke eiendommer omfattes av eiendomsskatt

Fram til 2020 ble det skrevet ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under den tidligere betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet fra 2020 skrives det også ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidseiendommer og boligeiendommer. Landbrukseiendommer som drives som jord-/skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Bolig-, fritids- og næringsbygg til annet enn landbruk er ikke en del av fritaket på landbrukseiendommer.

Takst

Eiendomsskattetakstene skal bygge på vedtatte Rammer og retningslinjer (PDF, 683 kB) og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret og har fastsett rammer og retningslinjer og takstene. I Rammer og retningslinjer fastsettes kvadratmeterpriser, ulike takstsoner og andre faktorer etter alder, tilstand og annet som er med på å fastsette takstene. 

Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen, for å fastsette taksten. Takstene og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider innen 1. mars hvert år, samtidig som vi sender ut skatteseddel. Du kan klage på skattetaksten innen seks uker.

Skattesatsen

Kommunestyret vedtar promillesatsen for eiendomsskatten i sitt årlige budsjettvedtak. Første året det innføres eiendomsskatt skal satsen settes til 1 promille for bolig- og fritidseiendommer. Satsen kan ikke øke mer enn 1 promille per år og skal ikke være høyere enn 4 promille for bolig- og fritidseiendommer. 

For 2024 har kommunestyret fastsatt en skattesats på 0 promille for bolig- og fritidseiendommer. For øvrige eiendommer - næringseiendommer og energianlegg - har kommunestyret fastsatt den generelle skattesatsen til 7 promille for 2024.

Omtaksering/fastsetting av ny takst

Eiendomsskattetakstene fastsatt i 2020 skal i utgangspunktet gjelde i ti år fram til neste alminnelige taksering, sammen med Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering (PDF, 683 kB). Dersom det skjer større endringer på eiendommen, som oppføring av tilbygg eller nybygg, fradeling, sammenslåing eller brann, skal det fastsettes ny eiendomsskattetakst ved omtaksering. Taksten skal bygge på vedtatte Rammer og retningslinjer og gjenspeile markedsverdi ved forrige alminnelige taksering.

Ved oppføring av nye fritidsboliger og eneboliger må vi besiktige eiendommen på nytt. Du vil i så tilfelle få et forhåndsvarsel om besiktigelsen og mulighet til å være til stede om det er ønskelig. Sakkyndig nemnd vil fastsette en ny takst som gjelder fra 1.1. påfølgende år. Du har mulighet til å klage på vedtaket. 

 

Sakkyndig nemnd (takstnemnda) og overtakstnemnda (klagenemnda for eiendomsskatt) er oppnevnt av kommunestyret for perioden 2023-2027:

Sakkyndig nemnd
Johan Grindflek, leder
Elin Sandbakken, nestleder
Kjell Haakon Aasbrenn

Klagenemnd for eiendomsskatt
Svein Kjetil Bjørnseth (leder)
Gunn Randi Finstad (nestleder)
Anne Berit Lutnæs
Jonny Evenstuen
Magne Storbæk

Kontakt

Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 40 03 82 05
Mobil 40 03 82 05