Eiendomsskatt i Rendalen kommune

Fra og med år 2020 skal Rendalen kommune utvide eiendomsskattegrunnlaget i kommunen til å omfatte all fast eiendom.

Den 25. og 28. oktober sendes det ut nytt informasjonsbrev (PDF, 583 kB) sammen med et faktaark som viser opplysninger om eiendommer og bygg. Frist for å melde fra om eventuelle feil er 22. november på e-post eskatt@rendalen.kommune.no eller post Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt skriftlig/på e-post, eventuelt telefon 47472349. 

Bruk kartløsningen vår for å slå opp bygningsnummer og se hvor de ulike byggene i faktaarket ligger. Tast inn bygningsnummeret i feltet oppe til venstre (Søk etter adresse, sted eller eiendom). Treff på bygningsnummer finner du under Annet

I april 2019 ble det sendt ut informasjonsbrev (PDF, 453 kB) til alle eiere av bebygd eiendom i kommunen.

Status per 25. oktober 2019

Befaringen av omtrent 3800 bolig- og fritidseiendommer er nå ferdig og opplysningene om bygninger og arealer som er samlet inn, er registrert i matrikkelen. I slutten av oktober sender vi ut et faktaark til alle eiere/hjemmelshavere og ber om tilbakemeldinger på eventuelle feil. Når tilbakemeldingene er gjennomgått skal takstnemnda fastsette takster for alle eiendommer. Deretter skal skatteseddelen, som viser taksten og beregnet skatt, sendes ut. Skatteseddelen vil sendes ut på nyåret, senest 1. mars.

Besiktigelse

Som grunnlag for taksten er alle eiendommer befart i løpet av 2019 fra april til september. Alle eiere fikk tilsendt informasjonsbrev i forkant av befaringen i begynnelsen av april og hadde mulighet til å være til stede om det var ønskelig.

Under befaringen har besiktigerne tatt utvendige mål av alle aktuelle bygg og vurdert tilstand og andre faktorer som kan innvirke på taksten. Syv besiktigere har vært ansatt av kommunen, utstyrt med refleksvest og ID-kort. Jakob Tejler, innleid konsulent fra Eskan, har besiktiget alle næringseiendommer. Under næringseiendommer inngår også grendehus, skytterhus og andre eiendommer eid av frivillige lag og foreninger. Kommunestyret vil ta stilling til hvilke slike eiendommer som eventuelt skal fritas fra eiendomsskatt.

Hvilke eiendommer omfattes av eiendomsskatt

I dag skrives det ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under den tidligere betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet vil det også skrives ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidseiendommer og boligeiendommer. Landbrukseiendommer som drives som jord- og/eller skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Bolig-, fritids- og næringsbygg til annet enn landbruk er ikke en del av fritaket på landbrukseiendommer.

Takst

Takstene skal bygge på vedtatte rammer og retningslinjer og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen. Sakkyndig nemnd/takstnemnda er oppnevnt av kommunestyret og skal fastsette rammer og retningslinjer og takstene. I rammer og retningslinjer fastsettes kvadratmeterpriser, ulike takstsoner og andre faktorer etter alder, tilstand og annet som er med på å fastsette takstene. Når rammer og retningslinjer er endelig vedtatt på nyåret 2020 vil det bli et offentlig dokument som alle får innsyn i.

Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen, for å fastsette taksten. Takstene og beregnet eiendomsskatt vil legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider innen 1. mars 2020, samtidig som vi sender ut skatteseddel. Du kan klage på skattetaksten innen seks uker.

Skattesatsen

Kommunestyret vedtar promillesatsen for eiendomsskatten i sitt årlige budsjettvedtak. Første året det innføres eiendomsskatt kan ikke satsen settes høyere enn 1 promille. Satsen kan ikke øke mer enn 1 promille per år. Fra år 2020 skal satsen samtidig være maksimalt 5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Fra 2021 er det foreslått at satsen skal være maksimalt 4 promille.

 

Erin Sandberg i Plan, næring og drift er prosjektleder for utvidelse av eiendomsskatt, se under for kontaktinformasjon. Svein Martinussen er ansatt som prosjektmedarbeider.

Takstnemnda og overtakstnemnda (klagenemnda for eiendomsskatt) er oppnevnt av kommunestyret for perioden 2016-2019:

Takstnemnda
Johan Grindflek, leder
Anne Lise Nyberget Dahl, nestleder
Kjell Haakon Aasbrenn

Overtakstnemnda
Ann Kristin Moen (leder)
Erling Øvergaard (nestleder)
Gry Lønrusten
Johnny Evenstuen
Per Kristian Aasbrenn

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349