Eiendomsskatt i Rendalen kommune

Fra og med år 2020 skal Rendalen kommune utvide eiendomsskattegrunnlaget i kommunen til å omfatte all fast eiendom.

Hvilke eiendommer omfattes av eiendomsskatt

I dag skrives det ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet vil det også skrives ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidsboliger, boliger og ubebygde tomter. Landbrukseiendommer som drives som jord- og/eller skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Bolig-, fritids- og næringsbygg til annet enn landbruk er ikke en del av fritaket på landbrukseiendommer.

Skattesatsen

Kommunestyret vedtar promillesatsen for eiendomsskatten i sitt årlige budsjettvedtak. Første året det innføres eiendomsskatt kan ikke satsen settes høyere enn 1 promille. Satsen kan ikke øke mer enn 1 promille per år.

Takst

Takstene skal bygge på vedtatte rammer og retningslinjer og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen. Det er sakkyndig nemnd, en nemnd oppnevnt av kommunestyret, som fastsetter rammer og retningslinjer og takstene. Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret matrikkelen, for å fastsette taksten.

Som grunnlag for taksten skal alle aktuelle eiendommer befares i løpet av mai-september 2019. Alle eiere vil få informasjon i forkant av befaringen og mulighet til å være til stede om det er ønskelig.

Under befaringen skal besiktigerne gjøre utvendige mål av alle aktuelle bygg og vurdere tilstand og andre faktorer som kan innvirke på taksten. Når takstene er fastsatt av nemnda vil alle eiere få tilsendt takstprotokoll for sin eiendom med frist for å klage. Takstene og beregnet eiendomsskatt vil også legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider.

Alle eiere vil få tilsendt informasjon underveis i prosessen og vi vil informere fortløpende på kommunens nettside.

Kommunen skal ansette eget personell som skal gjennomføre befaringen.

Erin Sandberg i Plan, næring og drift er prosjektleder for utvidelse av eiendomsskatt. Se under for kontaktinformasjon.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349