Eiendomsskatt i Rendalen kommune

Fra og med år 2020 har Rendalen kommune utvidet eiendomsskattegrunnlaget i kommunen til å omfatte all fast eiendom.

  

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Sakkyndig nemnd i Rendalen har vedtatt Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering. I Rammer og retningslinjer er det fastsatt kvadratmeterpriser for ulike typer bygg, soner med ulike prisnivåer og faktorer for byggeår og tilstand. Taksten for hver enkelt eiendom er basert på faktorene i Rammer og retningslinjer og vedtatt av Sakkyndig nemnd. 

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering
Sonekart

Informasjonsbrev

Skatteseddel

Hvert år innen 1. mars sendes det ut skatteseddel for alle skattepliktige eiendommer. Skatteseddelen viser vedtatt takst og hva skatten utgjør inneværende år. I skatteseddelen finner du også opplysninger om muligheten for å klage. Du kan klage på eiendomsskattetaksten innen seks uker. Det er mulig å klage på skattetaksten hvert år, med mindre det er klaget på samme forhold tidligere. 

Samtidig med utsending av skatteseddel legges det ut en offentlig skatteliste som viser fastsatt skattetakst og skatt for alle skattepliktige eiendommer: 

Faktaark oktober 2019

I forbindelse med utvidelse av eiendomsskatteområdet og besiktigelse av bolig- og fritidseiendommer ble det i oktober 2019 sendt ut informasjonsbrev sammen med et faktaark som viser opplysninger om eiendommer og bygg. Frist for å melde fra om eventuelle feil var 22. november 2019. 

Bruk kartløsningen vår for å slå opp bygningsnummer og se hvor de ulike byggene i faktaarket ligger. Tast inn bygningsnummeret i feltet oppe til venstre (Søk etter adresse, sted eller eiendom). Treff på bygningsnummer finner du under Annet

Informasjon om besiktigelse april 2019

I april 2019 ble det sendt ut informasjonsbrev til alle eiere av bebygd eiendom i kommunen.

Besiktigelse 2019

Som grunnlag for taksten er alle eiendommer befart i løpet av 2019. Alle eiere fikk tilsendt informasjonsbrev i begynnelsen av april 2019 i forkant av befaringen, og hadde mulighet til å være til stede om det var ønskelig.

Under befaringen har besiktigerne tatt utvendige mål av alle aktuelle bygg og vurdert tilstand og andre faktorer som kan innvirke på taksten. Syv besiktigere har vært ansatt av kommunen. Jakob Tejler, innleid konsulent fra Eskan, har besiktiget alle næringseiendommer, inkludert grendehus, skytterhus og andre eiendommer eid av frivillige lag og foreninger.

Hvilke eiendommer omfattes av eiendomsskatt

Fram til 2020 ble det skrevet ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under den tidligere betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet fra 2020 skrives det også ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidseiendommer og boligeiendommer. Landbrukseiendommer som drives som jord-/skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Bolig-, fritids- og næringsbygg til annet enn landbruk er ikke en del av fritaket på landbrukseiendommer.

Takst

Eiendomsskattetakstene skal bygge på vedtatte Rammer og retningslinjer (PDF, 683 kB) og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret og har fastsett rammer og retningslinjer og takstene. I Rammer og retningslinjer fastsettes kvadratmeterpriser, ulike takstsoner og andre faktorer etter alder, tilstand og annet som er med på å fastsette takstene. 

Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen, for å fastsette taksten. Takstene og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider innen 1. mars hvert år, samtidig som vi sender ut skatteseddel. Du kan klage på skattetaksten innen seks uker.

Skattesatsen

Kommunestyret vedtar promillesatsen for eiendomsskatten i sitt årlige budsjettvedtak. Første året det innføres eiendomsskatt skal satsen settes til 1 promille for bolig- og fritidseiendommer. Satsen kan ikke øke mer enn 1 promille per år og skal ikke være høyere enn 4 promille for bolig- og fritidseiendommer. 

For 2022 har kommunestyret fastsatt en skattesats på 1 promille for bolig- og fritidseiendommer i sitt budsjettvedtak 16. desember 2021. For øvrige eiendommer - næringseiendommer og energianlegg - har kommunestyret fastsatt den generelle skattesatsen til 7 promille for 2022.

Omtaksering/fastsetting av ny takst

Eiendomsskattetakstene fastsatt i 2020 skal i utgangspunktet gjelde i ti år fram til neste alminnelige taksering, sammen med Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering (PDF, 683 kB). Dersom det skjer større endringer på eiendommen, som oppføring av tilbygg eller nybygg, fradeling, sammenslåing eller brann, skal det fastsettes ny eiendomsskattetakst ved omtaksering. Taksten skal bygge på vedtatte Rammer og retningslinjer og gjenspeile markedsverdi ved forrige alminnelige taksering.

Ved oppføring av nye fritidsboliger og eneboliger må vi besiktige eiendommen på nytt. Du vil i så tilfelle få et forhåndsvarsel om besiktigelsen og mulighet til å være til stede om det er ønskelig. Sakkyndig nemnd vil fastsette en ny takst som gjelder fra 1.1. påfølgende år. Du har mulighet til å klage på vedtaket. 

 

Stefanie Iversen i Plan, næring og drift er saksbehandler for eiendomsskatt, se under for kontaktinformasjon. 

Sakkyndig nemnd (takstnemnda) og overtakstnemnda (klagenemnda for eiendomsskatt) er oppnevnt av kommunestyret for perioden 2019-2023:

Sakkyndig nemnd
Johan Grindflek, leder
Elin Sandbakken, nestleder
Kjell Haakon Aasbrenn

Klagenemnd for eiendomsskatt
Svein Kjetil Bjørnseth (leder)
Gunn Randi Finstad (nestleder)
Gry Lønrusten
Mads Undseth
Per Kristian Aasbrenn

Kontakt

Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 82 05