Eiendomsskatt i Rendalen kommune

Fra og med år 2020 skal Rendalen kommune utvide eiendomsskattegrunnlaget i kommunen til å omfatte all fast eiendom.

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Sakkyndig nemnd i Rendalen har vedtatt Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering. I Rammer og retningslinjer er det fastsatt kvadratmeterpriser for ulike typer bygg, soner med ulike prisnivåer og faktorer for byggeår og tilstand. Taksten for hver enkelt eiendom er basert på faktorene i Rammer og retningslinjer og vedtatt av Sakkyndig nemnd. 

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering (PDF, 683 kB)
Sonekart (PDF, 35 MB)

Informasjonsbrev

Skatteseddel februar 2020

I februar sendes det ut skatteseddel for alle skattepliktige eiendommer. Skatteseddelen viser vedtatt takst og hva skatten utgjør i 2020. Det sendes også ut et informasjonsbrev som blant annet opplyser om muligheten for å klage. Du kan klage på eiendomsskattetaksten innen seks uker. Det er mulig å klage på skattetaksten hvert år, med mindre det er klaget på samme forhold tidligere. 

Samtidig med utsending av skatteseddel legges det ut en offentlig skatteliste som viser fastsatt skattetakst og skatt for alle skattepliktige eiendommer: Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn

Faktaark oktober 2019

I oktober ble det sendt ut informasjonsbrev (PDF, 583 kB) sammen med et faktaark som viser opplysninger om eiendommer og bygg. Frist for å melde fra om eventuelle feil er 22. november på e-post eskatt@rendalen.kommune.no eller post Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt skriftlig/på e-post, eventuelt telefon 474 57 953. 

Bruk kartløsningen vår for å slå opp bygningsnummer og se hvor de ulike byggene i faktaarket ligger. Tast inn bygningsnummeret i feltet oppe til venstre (Søk etter adresse, sted eller eiendom). Treff på bygningsnummer finner du under Annet

Informasjon om besiktigelse april 2019

I april 2019 ble det sendt ut informasjonsbrev (PDF, 453 kB) til alle eiere av bebygd eiendom i kommunen.

 

Status per 25. februar 2020

Takstnemnda har vedtatt takster for alle eiendommer. Skatteseddelen, som viser taksten og beregnet skatt, sendes ut før 1. mars. Første faktura for eiendomsskatt sendes sammen med øvrige kommunale gebyrer i april 2020. 

 

Besiktigelse

Som grunnlag for taksten er alle eiendommer befart i løpet av 2019. Alle eiere fikk tilsendt informasjonsbrev i forkant av befaringen i begynnelsen av april og hadde mulighet til å være til stede om det var ønskelig.

Under befaringen har besiktigerne tatt utvendige mål av alle aktuelle bygg og vurdert tilstand og andre faktorer som kan innvirke på taksten. Syv besiktigere har vært ansatt av kommunen. Jakob Tejler, innleid konsulent fra Eskan, har besiktiget alle næringseiendommer. Under næringseiendommer inngår også grendehus, skytterhus og andre eiendommer eid av frivillige lag og foreninger. Kommunestyret har vedtatt å frita slike eiendommer for eiendomsskatt i 2020: Fritak for eiendomsskatt 2020 (PDF, 328 kB)

 

Hvilke eiendommer omfattes av eiendomsskatt

I dag skrives det ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under den tidligere betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet vil det også skrives ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidseiendommer og boligeiendommer. Landbrukseiendommer som drives som jord-/skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Bolig-, fritids- og næringsbygg til annet enn landbruk er ikke en del av fritaket på landbrukseiendommer.

 

Takst

Takstene skal bygge på vedtatte rammer og retningslinjer og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen. Sakkyndig nemnd/takstnemnda er oppnevnt av kommunestyret og skal fastsette rammer og retningslinjer og takstene. I rammer og retningslinjer fastsettes kvadratmeterpriser, ulike takstsoner og andre faktorer etter alder, tilstand og annet som er med på å fastsette takstene. Når rammer og retningslinjer er endelig vedtatt på nyåret 2020 vil det bli et offentlig dokument som alle får innsyn i.

Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen, for å fastsette taksten. Takstene og beregnet eiendomsskatt vil legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider innen 1. mars 2020, samtidig som vi sender ut skatteseddel. Du kan klage på skattetaksten innen seks uker.

 

Skattesatsen

Kommunestyret vedtar promillesatsen for eiendomsskatten i sitt årlige budsjettvedtak. Første året det innføres eiendomsskatt skal satsen settes til 1 promille for bolig- og fritidseiendommer. Satsen kan ikke øke mer enn 1 promille per år og skal ikke være høyere enn 5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Fra 2021 har regjeringen foreslått at satsen skal være maksimalt 4 promille. For øvrige eiendommer - næringseiendommer og energianlegg - har kommunestyret fastsatt den generelle skattesatsen til 7 promille for 2020 i sitt budsjettvedtak 19. desember 2019. 

 

Erin Sandberg i Plan, næring og drift er prosjektleder for utvidelse av eiendomsskatt, se under for kontaktinformasjon. Svein Martinussen er ansatt som prosjektmedarbeider i eiendomsskatteprosjektet.

Takstnemnda og overtakstnemnda (klagenemnda for eiendomsskatt) er oppnevnt av kommunestyret for perioden 2019-2023:

Takstnemnda
Johan Grindflek, leder
Anne Lise Nyberget Dahl, nestleder
Kjell Haakon Aasbrenn

Overtakstnemnda
Svein Kjetil Bjørnseth (leder)
Gunn Randi Finstad (nestleder)
Gry Lønrusten
Mads Undseth
Per Kristian Aasbrenn