Eiendomsskatt i Rendalen kommune

Fra og med år 2020 skal Rendalen kommune utvide eiendomsskattegrunnlaget i kommunen til å omfatte all fast eiendom.

I april 2019 ble det sendt ut informasjonsbrev  (PDF, 453 kB) til alle eiere av bebygd eiendom i kommunen.

Status per 9. september 2019

Befaringen av omtrent 3800 bolig- og fritidseiendommer er stort sett ferdig. Vi skal nå kvalitetssikre dataene som er samlet inn om bygningstyper og arealer før vi i oktober sender ut et faktaskjema til alle og ber om tilbakemeldinger på eventuelle feil. Når tilbakemeldingene er gjennomgått skal takstnemnda fastsette takster for alle eiendommer. Deretter skal skatteseddelen, som viser taksten og beregnet skatt, sendes ut. Skatteseddelen vil sendes ut på nyåret, senest 1. mars.

Besiktigelse

Som grunnlag for taksten skal alle aktuelle eiendommer befares i løpet av 2019 med oppstart 25. april. Alle eiere fikk tilsendt informasjonsbrev i forkant av befaringen og hadde mulighet til å være til stede om det var ønskelig.

Under befaringen har besiktigerne tatt utvendige mål av alle aktuelle bygg og vurdert tilstand og andre faktorer som kan innvirke på taksten. Syv besiktigere har vært ansatt av kommunen, utstyrt med refleksvest og ID-kort. Jakob Tejler, innleid konsulent fra Eskan, skal besiktige alle næringseiendommer. Under næringseiendommer inngår også grendehus, skytterhus og andre eiendommer eid av frivillige lag og foreninger. Kommunestyret vil ta stilling til hvilke slike eiendommer som eventuelt skal fritas fra eiendomsskatt.

Hvilke eiendommer omfattes av eiendomsskatt

I dag skrives det ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet vil det også skrives ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidseiendommer og boligeiendommer. Landbrukseiendommer som drives som jord- og/eller skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Bolig-, fritids- og næringsbygg til annet enn landbruk er ikke en del av fritaket på landbrukseiendommer.

Takst

Takstene skal bygge på vedtatte rammer og retningslinjer og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen. Sakkyndig nemnd/takstnemnda er oppnevnt av kommunestyret og skal fastsette rammer og retningslinjer og takstene. Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen, for å fastsette taksten.

Takstene og beregnet eiendomsskatt vil legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider innen 1. mars 2020, samtidig som vi sender ut skatteseddel. Du kan klage på skattetaksten innen seks uker.

Skattesatsen

Kommunestyret vedtar promillesatsen for eiendomsskatten i sitt årlige budsjettvedtak. Første året det innføres eiendomsskatt kan ikke satsen settes høyere enn 1 promille. Satsen kan ikke øke mer enn 1 promille per år. Fra år 2020 skal satsen være maksimalt 5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Fra 2021 er det skal satsen være maksimalt 4 promille.

 

Erin Sandberg i Plan, næring og drift er prosjektleder for utvidelse av eiendomsskatt. Se under for kontaktinformasjon.

Takstnemnda og overtakstnemnda (klagenemnda for eiendomsskatt) er oppnevnt av kommunestyret for perioden 2016-2019:

Takstnemnda
Johan Grindflek, leder
Anne Lise Nyberget Dahl, nestleder
Kjell Haakon Aasbrenn

Overtakstnemnda
Ann Kristin Moen (leder)
Erling Øvergaard (nestleder)
Gry Lønrusten
Johnny Evenstuen
Per Kristian Aasbrenn

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349