Eiendomsskatt i Rendalen kommune

Fra og med år 2020 skal Rendalen kommune utvide eiendomsskattegrunnlaget i kommunen til å omfatte all fast eiendom

Status per 18. juni 2019

Besiktigerne har registrert ca. 1500 eiendommer av totalt nærmere 4000. Det er syv besiktigere som er ansatt av kommunen og de er alle utstyrt med refleksvest og ID-kort. Jakob Tejler, innleid konsulent fra Eskan, er samtidig i gang med å besiktige næringseiendommer. Under næringseiendommer inngår også grendehus, skytterhus og andre eiendommer eid av frivillige lag og foreninger. Kommunestyret vil ta stilling til hvilke slike eiendommer som eventuelt skal fritas fra eiendomsskatt.

Alle har mottatt informasjonsbrev om prosjektet og gitt en frist til 12. april til å melde fra om man ønsker å være til stede på besiktigelsen. I utgangspunktet er det ikke nødvendig med mindre det er spesielle forhold man ønsker å opplyse om, som ikke er mulig å se ved utvendig befaring. For de som ikke har meldt inn ønske om å være til stede er det ikke mulig å gi nøyaktig tidspunkt for besiktigelse av hver enkelt eiendom.

 

Hvilke eiendommer omfattes av eiendomsskatt

I dag skrives det ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet vil det også skrives ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidseiendommer og boligeiendommer. Landbrukseiendommer som drives som jord- og/eller skogbruk er fritatt for eiendomsskatt. Bolig-, fritids- og næringsbygg til annet enn landbruk er ikke en del av fritaket på landbrukseiendommer.

Takst

Takstene skal bygge på vedtatte rammer og retningslinjer og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen. Sakkyndig nemnd/takstnemnda er oppnevnt av kommunestyret og skal fastsette rammer og retningslinjer og takstene. Nemnda bruker opplysninger innhentet gjennom befaringer og andre faktaopplysninger hentet fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen, for å fastsette taksten.

Som grunnlag for taksten skal alle aktuelle eiendommer befares i løpet av 2019 med oppstart 25. april. Alle eiere har fått tilsendt informasjonsbrev i forkant av befaringen og har mulighet til å være til stede om det er ønskelig.

Under befaringen skal besiktigerne gjøre utvendige mål av alle aktuelle bygg og vurdere tilstand og andre faktorer som kan innvirke på taksten. Etter befaringen vil vi sende ut faktaskjema som viser hva vi har registrert på eiendommen og du får mulighet til å melde fra om feil og mangler. Takstene og beregnet eiendomsskatt vil legges ut til offentlig ettersyn i kommunehuset og på kommunens nettsider innen 1. mars 2020. Du kan klage på skattetaksten innen seks uker.

Alle eiere vil få tilsendt informasjon underveis i prosessen og vi vil informere fortløpende på kommunens nettside.

Kommunen har ansatt fem personer som skal gjennomføre befaringen av bolig- og fritidseiendommer. Firmaet Eskan skal gjennomføre besiktigelse av næringseienommer.

Være til stede på besiktigelse

Du har mulighet til å være til stede under besiktigelsen. I utgangspunktet er det ikke nødvendig med mindre det er spesielle forhold som ikke er synlig utvendig og kan innvirke på taksten. Besiktigerne skal gjøre utvendige mål og vurdere tilstand på bygningene og takstnemnda vedtar taksten i etterkant. Ønsker du å være til stede kan du melde fra til postmottak@rendalen.kommune.no. Oppgi navn, telefonnummer og enten gårds- og bruksnummer eller adresse til eiendommen. Vi vil ta kontakt når vi nærmer oss området og avtale tid.

Skattesatsen

Kommunestyret vedtar promillesatsen for eiendomsskatten i sitt årlige budsjettvedtak. Første året det innføres eiendomsskatt kan ikke satsen settes høyere enn 1 promille. Satsen kan ikke øke mer enn 1 promille per år. Fra år 2020 skal satsen være maksimalt 5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Fra 2021 er det foreslått at satsen skal være maksimalt 4 promille.

 

Erin Sandberg i Plan, næring og drift er prosjektleder for utvidelse av eiendomsskatt. Se under for kontaktinformasjon.

Takstnemnda og overtakstnemnda (klagenemnda for eiendomsskatt) er oppnevnt av kommunestyret for perioden 2016-2019:

Takstnemnda
Johan Grindflek, leder
Anne Lise Nyberget Dahl, nestleder
Kjell Haakon Aasbrenn

Overtakstnemnda
Ann Kristin Moen (leder)
Erling Øvergaard (nestleder)
Gry Lønrusten
Johnny Evenstuen
Per Kristian Aasbrenn

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349