Utviklingsprosjekt "møteplass kommunehuset"

Kommunehuset er lokalisert på Bergset i Øvre Rendalen, og inneholder funksjoner som bibliotek, møterom og kontorlokaler til utleie, kjøkken med kantine/kafé, samt kommunale funksjoner som servicekontor, administrasjon og saksbehandlere. 

Det ble i 2016-2017 foretatt en omfattende oppussing av kommunehuset med planer om at bygget med sine funksjoner og lokaler skulle fungere som en mer aktiv møteplass i lokalsamfunnet. Dette arbeidet har vi løftet frem igjen, og sammen med at færre innbyggere dessverre betyr mindre penger til drift av kommunen må vi finne nye måter å tilby tjenestene på. 

For at kommunehuset skal bli den møteplassen som innbyggere og besøkende ønsker den skal være, ønsker vi innspill fra dere. Hvordan kan vi endre eksisterende tilbud, men også hvordan kan vi legge til rette for at huset blir en møteplass som dere og det lag/forening dere representerer, kan ta det i bruk til egne aktiviteter og arrangement? Hva må til for at bygget skal få mer aktivitet og liv? 

Spørsmål stilles innenfor tre hovedområder:

 • Biblioteket
 • Kommunehuset med tilgang på utleie og kantine/kafé
 • Servicekontor/-funksjoner samt administrasjon og saksbehandlere

For hver av disse kategoriene ønsker vi at dere besvarer følgende spørsmål:

 1. Dette må opprettholdes som tilbud/prioriteres høyest:
 2. Dette ønskes prioritert av nye/endrede tilbud:

I forbindelse med dette prosjektet blir det sendt ut en spørreundersøkelse, link til undersøkelsen finner du her!

Frist for å svare på undersøkelsen er 10. januar 2022.

Biblioteket: 

Biblioteket har i dag åpningstider på ukedagene som dekker både dagtid og ettermiddag/kveld. Det er betjent med bibliotekar hele åpningstiden og det rommer et variert tilbud med tilgang på PC, medier, aviser m.m. I tillegg arrangeres det enkelte små arrangement som bokbad, temakvelder m.m. 

Hva mener du er viktigst at biblioteket dekker av tilbud og funksjoner for deg og de brukerne du representerer i ditt lag/forening? Tenk igjennom både eksisterende tilbud slik du opplever det i dag, men også hva du kunne ønske deg som nye tilbud? Nedenfor har vi ramset opp noen stikkord som eksempler: 

 • Selvbetjent bibliotek
 • Selvbetjeningsløsninger
 • Åpningstider
 • Muligheter for tilgang på PC, medier og aviser
 • Bruk av biblioteket til spill, aktiviteter, PC m.m. etter skoletid, på fridager og i ferier
 • Tilgang til kafé/mulighet for å kjøpe seg noe å drikke og spise
 • Tilgang som en møteplass som kan benyttes uformelt eller av ulike aktører/aktiviteter

Kommunehuset med tilgang på utleie og kantine/kafé: 

Kommunehuset er i dag tilgjengelig for utleie hvor man kan ha tilgang på kjøkkenet og møterom. På dagtid er det et enkelt mattilbud med selvbetjening som i hovedsak fungerer som kantine for ansatte og leietakere på bygget, men er også åpent for andre besøkende. Tjenestetilbudet er noe begrenset, men brukes også tilsvarende lite av andre enn byggets ansatte og leietakere. Hvordan kan kommunehuset bli mer attraktivt for besøk og bruk, både på dagtid, ettermiddag og kveld?  

Hva mener du er viktigst at kommunehuset dekker av tilbud og funksjoner for deg og de brukerne du representerer i ditt lag/forening? Tenk igjennom både eksisterende tilbud slik du opplever det i dag, men også hva du kunne ønske deg som nye tilbud? Nedenfor har vi ramset opp noen stikkord som eksempler: 

 • Kafé med betjent tilbud på dagtid?
 • Mulighet for brukergrupper som pensjonister, foreldre med nyfødte etc. å ta det i bruk som en møteplass på dagtid.
 • Faste aktiviteter som eksempelvis bondekafé, seniortrim, m.m.

Servicekontor/-funksjoner samt administrasjon og saksbehandlere: 

I dag er kommunehuset åpent for publikum til definerte tider, og det er mulig å få møtetid med ansatte i administrasjonen/saksbehandlere. Servicekontoret yter et begrenset antall servicetjenester som kopiering, utskrift m.m. Reduserte ressurser betyr redusert bemanning, og igjen mindre fysisk tilgjengelighet. 

Hva mener du er viktigst at servicekontoret dekker av tilbud og funksjoner for deg og de brukerne du representerer i ditt lag/forening? Tenk igjennom både eksisterende tilbud slik du opplever det i dag, men også hva du kunne ønske deg som nye tilbud? Nedenfor har vi ramset opp noen stikkord som eksempler: 

 • Flere og bedre digitale innbyggertjenester
 • Selvbetjeningsløsninger
 • Informasjon: sosiale medier og nettside
 • Økonomisk veiledning

Oppsummering: 

Hvordan kan eksisterende og nye aktører ta i bruk bygget som en møteplass, skape mer liv og aktivitet og nå ut til nye brukergrupper blant innbyggere og besøkende? Vi har nå spurt dere om innspill litt oppdelt i tre hovedkategorier, men for å få en velfungerende møteplass må bygget med sine funksjoner sees som en helhet. Uavhengig av kategoriene, hva tenker dere er viktigst for å få til et bygg og en møteplass som fungerer best mulig, og dekker de behov og ønsker dere måtte ha? 

Veien videre? 

Å utvikle kommunehuset til en mer aktiv møteplass er et av mange pågående utviklingsprosjekter i kommunen for å møte morgendagens utfordringer, både med behov for redusert ressursbruk, men også hvordan vi kan skape inkluderende møteplasser for alle kommunens innbyggere og besøkende. 

Spørreskjemaet vi nå sender ut er første del av dette arbeidet, og videre vil vi invitere noen av dere for videre samtaler og diskusjoner. Sammen med dere ønsker vi å lage en mulighetsstudie som grunnlag for senere endringer av tjenestetilbudet slik at vi kan skape en attraktiv møteplass i kommunen. 

Hvis dere har spørsmål til spørreundersøkelsen eller utviklingsprosjektet generelt kan prosjektleder kontaktes. 

Hilsen arbeidsgruppa «møteplass kommunehuset».

 

Prosjektleder Mari Holien (mobil 900 64 685/epost: mari.holien@rendalen.kommune.no), Kommunedirektørens stab 

Lars Erik Bjøntegaard, Økonomisjef 

Oddveig Bakkom, Bibliotek 

Christina E. Jensen, Servicekontoret 

 

Artikkelliste