Kulturminner

Rendalen kommune er rik på kulturminner. Kulturminnene er mange og varierte og kan dateres fra eldre steinalder fram til vår tid. 

De eldste sporene etter rendølene finner vi langs de store sjøene og vassdrag i kommunen. Ved Storsjøen og Sølensjøene har arkeologer registrert boplasser fra eldre steinalder.  Spor etter veidemannskulturen er også blitt synliggjort gjennom de mange hundre, kanskje tusen, fangstgroper som man fortsatt kan se i skogene og på fjellet i dag. Disse vitner om systematisk jakt på elg, rein og hjort fra steinalderen og under lang tid fremover.  Om fangsten av vilt har vært en stor ressurs på fjellet, så vitner det store antallet kullgroper og jernvinneanlegg fra jernalder og middelalder om skogen og myrene som økonomisk ressurs i andre deler av kommunen. 

Ønsker du å lese mer om kulturminner i Rendalen? Se her:

Rendalen kommunes kulturminneplan

Registrering av kulturminner ved bruk av Lidar-kart

 

Toppbilde: Fiskevollen i høstdrakt (Foto: Hilde Fiskvik)