Seksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

Bruksenheten kan i tillegg omfatte andre deler av eiendommen. Inndelingen skal gi en formålstjenlig avgrensing av de enkelte bruksenheter.

Kommunen kan etter begjæring gi tillatelse til å opprette eierseksjoner etter eierseksjonsloven. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

Eierseksjoner egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

Planlagt bygning kan ikke seksjoneres før det foreligger igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. I bestående bygning kan seksjoneringen bare omfatte bruksenheter som er ferdig utbygd, jf. eierseksjonsloven § 6 femte ledd

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver(e) eller person(er) med fullmakt.

Lovverk

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Søknad

Ved opprettelse av eierseksjoner etter eierseksjonsloven skal følgende sendes inn

 • Søknad om seksjonering i 3 eksemplarer som er undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen.
 • Firmaattest må vedlagges søknaden i de tilfeller der hjemmelshaver er et firma.
  På begjæringsskjemaet skal det avgis egenerklæring på side 2.
 • Vedtekter for sameiet vedlegges i 1 eksemplar. Minstekravet loven stiller er opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer og antall styremedlemmer. Vedtektenes innhold skal ikke vurderes eller godkjennes av kommunen.
 • Seksjoneringskart som viser hvordan eiendommen skal seksjoneres vedlegges i 3 eksemplarer. Kartutsnitt hentes på Kommunekart.
Følgende må framgå av seksjoneringskartet:
 • Dersom ubebygde deler av eiendommen (uteareal) skal inngå som tilleggsdel til noen seksjoner, skal grensene for disse delene tydelig angis på seksjoneringskartet.
 • Tilleggsdeler kan f.eks. være biloppstillingsplass eller del av hage som skal være kun for den enkeltes bruk.
 • Avgrensingen gjelder både mot andre seksjoners tilleggsdel og mot fellesareal. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.
Tegninger
 • Plantegninger vedlegges i 3 eksemplarer. Det skal brukes kopier av plantegninger godkjent i forbindelse med byggesak over bygningens etasjer, medregnet kjeller og loft.
 • Det må følge med plantegninger over alle bygningene som eiendommen består av. 
 • Grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom må klart avmerkes.
 • Det samme gjelder grense mellom seksjon og fellesareal. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.
 • På hver seksjonsdel, både hoveddel og tilleggsdel, skal det påføres forslag til seksjonsnummer. Tegningene skal være påført gnr/bnr, adresse og etasjenr. Målestokk helst 1:100.
 • Det skal bekreftes at separat stoppekran for vann og separat sikringsskap ligger innenfor den enkelte bruksenhet eller i fellesareal.
 • Navneliste over beboere (1 eksemplar) vedlegges dersom seksjoneringen gjelder en eksisterende bygning. Navnelisten skal inneholde navn og adresse på alle leietakere av bolig på eiendommen. Kommunen benytter disse opplysningene for å orientere alle leietakere om bestemmelsene om kjøperett og klageadgang over kommunens seksjoneringstillatelse.

Oppmåling av uteareal tilhørende seksjonen

 • Etter matrikkelloven § 6 skal nytt eller endret uteareal til en seksjon måles opp med tilhørende oppmålingsforretning.

Saksbehandling/tidsfrister

 • Søknaden behandles av kommunen som gir søker tilbakemelding dersom den er mangelfull.
 • Det fattes et eget vedtak om seksjonering med hjemmel i eierseksjonsloven.
 • Vedtak og undertegnet seksjoneringsbegjæring sendes søker/rekvirent.
 • Boligseksjoner i flerbolighus må ha fått tildelt bolignummer før seksjonene registreres i matrikkelen.
 • Når matrikkelen er ført sender kommunen melding om dette med tilhørende dokumenter til tinglysingen.
 • Når tinglysingen er gjennomført utsteder kommunen et matrikkelbrev til rekvirenten.

Reseksjonering

 • Reseksjonering er å endre allerede seksjonert eiendom.
 • En seksjon kan deles i to eller flere seksjoner ved tinglysing av egen seksjoneringsbegjæring som er satt frem av seksjonens hjemmelshaver.
 • To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til en eller flere seksjoner.
 • Reseksjoneringen der oppdeling medfører opprettelse av nye fellesarealer, krever styrets samtykke.
 • Medfører oppdelingen opprettelse av nye seksjoner og økning i det samlede stemmeantall, kreves samtykke fra sameiemøtet.
 • Søknad om reseksjonering i andre tilfeller skal settes frem av sameiets styre.
 • Søknad om tillatelse til endring av bruksenhetenes formål fra bolig til annet bruk (eller omvendt) skal settes frem av seksjonens hjemmelshaver med samtykke fra sameiemøtet.
 • Reseksjonering vil i de fleste tilfeller være avhengig av samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene det gjelder.

Oppheving av seksjonering

Dersom man ikke lenger ønsker at en eiendom skal være seksjonert kan hjemmelshaver begjære oppheving av seksjoneringen. Det skjer ikke ved reseksjonering, men ved begjæring om oppheving.

 • Samtlige panthavere må i tillegg samtykke til oppheving av seksjoneringen. Samtykket må påføres originale pantedokumenter som legges ved begjæringen. Dersom opphevingen medfører prioritetskollisjoner mellom panthaverne må prioritetsforholdet avklares ved at pant slettes eller ved tinglysing av prioritetsvikelser på originale pantdokumenter.
 • Begjæring om oppheving med nødvendige dokumenter sendes samlet til kommunen som fører slettingen i matrikkelen. Kommunen oversender begjæringen med vedlegg til tinglysing.
 • Når tinglysingen er fullført utsteder kommunen et matrikkelbrev for eiendommen.

Matrikkelføring og tinglysning

 • Når vedtak om seksjonering sendes rekvirenten blir seksjonering ført i matrikkelen og melding blir sendt til tinglysing.

Matrikkelbrev

 • Når kommunen får tilbakemelding på at seksjoneringen er tinglyst, utstedes nytt matrikkelbrev til rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

Gebyr

Kommunens arbeid etter eierseksjoneringsloven er gebyrbelagt. I saker der det ikke foretas befaring skal det betales 3 ganger rettsgebyret, dersom det foretas befaring skal det betales 5 ganger rettsgebyret.
I tillegg kommer tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal (tilleggsdel i grunn).

Artikkelliste

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26