Sammenslåing av eiendommer

Du kan kreve sammenslåing av egne eiendommer med felles grense. 

Sammenslåingen av eiendommer kan ikke gjennomføres hvis dette fører til prioritetskollisjon mellom panthaverne. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett. For mer informasjon angående prioritetskollisjon se Kartverkets nettside om sammenslåing av eiendommer.

Som grunnregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre. Det kan gjøres unntak fra dette når ett av følgende vilkår er oppfylt:

 • Det følger av krav med hjemmel i jordlova, eierseksjonsloven, jordskifteloven eller plan- og bygningsloven.
 • En eller flere av matrikkelenhetene som skal slås sammen har flere teiger.
 • Kommunen finner at sammenslåing vil gi mer oversiktlige eiendomsforhold.

Sammenslåing gjelder også for festeeiendommer dersom de ligger til eller er utskilt fra samme grunneiendom, festekontrakten har likt innhold og når den gjelder for samme parter.

To grunneiendommer hvor registrert eier til hver av grunneiendommene er forskjellige eierseksjonssameier, kan slås sammen til en grunneiendom dersom det samtidig etableres ett samlet eierseksjonssameie på den sammenslåtte grunneiendommen bestående av alle sameierne i de to opprinnelige grunneiendommene. Vilkårene for sammenslåing må ellers være oppfylt som beskrevet over. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for sammenslåing av grunneiendom med anleggseiendom eller to anleggseiendommer.

Hvem kan søke sammenslåing av eiendommer?

Sammenslåing kan kreves av:

 • Den som har grunnbokshjemmel til eiendommer som ønskes sammenslått
 • Tilsvarende kan registrert eier av matrikkelenheter som ikke er opprettet i grunnboken, kreve sammenslåing av slike enheter.

Lovverk

Søknad

 • Ved sammenslåing av eiendommer benyttes skjema krav om sammenslåing. Skjemaet er tilgjengelig på kartverket sine hjemmesider.
 • Skjemaet utfylles med eiendommer som ønskes sammenslått og ønske om gårds og bruksnummer på eiendommen etter sammenslåing.

Saksbehandling/ tidsfrister

 • Kravet om sammenslåing sendes til kommunen for behandling.
 • Dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede, fører kommunen sammenslåingen inn i matrikkelen og sender melding om dette til tinglysingen.
 • Så snart kommunen har fått melding om at tinglysingen er utført som forutsatt, fullfører kommunen matrikkelføringen av sammenslåingen og utsteder et matrikkelbrev til søkeren (rekvirenten), jfr matrikkelloven § 24.
 • Kommunen skal matrikkelføre sammenslåing innen seks uker.

I forbindelse med sak for jordskifteretten er det jordskiftedommeren som avgjør om vilkårene for sammenslåing er oppfylt. Jordskifteretten sender melding om dette til kommunen, som gjennomfører sammenslåingen.

Fristen for sammenslåing regnes fra kravet er mottatt til matrikkelbrev er utstedt eller annen underretning om føringen er gitt. Fristen kan forlenges i samsvar med matrikkelforskriften § 18 andre ledd. Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes av rekvirenten
 • Tinglysing
 • Påklaging

Gebyr

Kommunen tar ikke gebyr for sammenslåing av matrikkelenheter, men Kartverkets gebyr for tinglysing viderefaktureres fra kommunen.

Artikkelliste

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26