Klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser

Du kan bestille klarlegging/oppmåling av grenser dersom du ikke finner grensemerkene for eiendommen, er usikker på hvor eiendomsgrensen går eller ønsker grensen mer nøyaktig inntegnet i kartet.

Klarlegging av en eksisterende grense eller grensepåvisning krever ikke behandling etter plan og bygningsloven.

Hvem kan søke?

Følgende kan kreve påvisning med nymerking av eksisterende grenser etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 17:

 • Den som har grunnbokshjemmel som eier eller fester til aktuell eiendom
 • Staten, fylkeskommune eller kommune
 • I tilfeller hvor et firma eier eiendommen kreves firmaattest av nyere dato

Søknad

Du rekvirerer oppmålingsforretning for klarelegging av eksisterende grense ved å bruke skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak, se her. Rekvisisjonen må underskrives av hjemmelshavere (eiere) til eiendommen.

Med rekvisisjonen skal følgende vedlegges:

 • Dokumentasjon som viser grensebeskrivelse av eiendommen (for eksempel skylddelingsdokument)
 • Kartutsnitt med ønskede grensepunkter som kreves kartlagt
 • Hvis eiendommen ikke er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartutsnitt

Saksbehandling/tidsfrister

 • Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.
 • Det vil bli sendt ut varsel om oppmålingsforretning til rekvirent (søker), hjemmelshaver og naboer til den aktuelle grensetrekningen. Parter vil varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
 • Hvis noen andre skal møte i stedet for de som er innkalt i oppmålingsforretningen, må disse ha skriftlig fullmakt. Ved oppmålingsforretningen vil partene bidra til å påvise eksisterende grenser som er i samsvar med grensebeskrivelser i skylddelingsdokumenter og merker i marka.
 • Grensepunkter blir målt inn og det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt i forretningen.
 • Klarleggingen blir ført inn i matrikkelen etter oppmålingsforretningen og det blir utarbeidet nytt matrikkelbrev for eiendommen som har fått klarlagt sine grenser.
 • Matrikkelbrev sendes rekvirenten og det er 3 ukers klagefrist fra man har mottatt brevet.

Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

Lovverk

Gebyr

Du må betale gebyr for søknadsbehandlingen og oppmålingsforretning. Gebyret beregnes etter gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet søknaden registreres i kommunen.

Gebyrregulativet finner du her: Gebyrer og avgifter 

Ved overskridelse av fristene for saksbehandlingstid skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Artikkelliste

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 47 47 25 26
Mobil 47 47 25 26