Søknadsprosess riving

I kommunestyremøtet den 15.12.2022 ble det vedtatt at gebyr for søknad om riving av bygninger, konstruksjon og anlegg settes til kr. 0,- i 2023.

 

Søknadsplikt med ansvarsrett, pbl § 20-3

Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1, bokstav e. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i pbl med forskrifter (jfr. byggesaksforskriften §§ 5-1 -5-5).  Søknaden skal utarbeides av ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av pbl.

Søknad uten ansvarsrett, pbl § 20-4

Du som tiltakshaver kan selv søke om riving av mindre tiltak på bebygd eiendom. Se egen veileder.                

Unntatt søknadsplikt, pbl § 20-5

Riving av enkelte mindre tiltak er unntatt søknadsplikt. Forutsetningene er at de står på bebygd eiendom og at riving ellers er i tråd med pbl med tilhørende forskrifter, samt gjeldende planer for eiendommen. Hvis du er i tvil, bør du kontakte kommunen før du setter i gang.

Vær oppmerksom på at:

Riving av verneverdig bebyggelse eller bebyggelse innenfor hensynssone kulturmiljø krever særskilt behandling. Bevaringsverdige bygninger kan enten være SEFRAK-registrerte bygg eller bygg som er merket som verneverdig i kommuneplan. Et bygg som ikke er registrert i SEFRAK eller merket i planen kan likevel være bevaringsverdig. Enten pga. bygget i seg selv, forholdet til omgivelsene eller området i sin helhet. Riving av bebyggelse der kulturminneinteresser berøres skal sendes fylkeskommunen til uttalelse.

Generelt:

Hvis riving av tiltak er i strid med gjeldende planer, er det anledning til å søke dispensasjon etter pbl § 19-2. Se egen veileder.

Krav til søknadsdokumentasjon:

Det må innsendes vanlig søknad om tillatelse til tiltak med situasjonskart, tegninger, nabovarsel, søknad om ansvarsrett samt annen relevant informasjon.

Kontakt

Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 40 03 82 05
Mobil 40 03 82 05