Slik søker du

Foto: Øistein Wien

Søknadsskjemaer

Før du søker

Vi ber om at du først sjekker om ditt tiltak krever en søknad til kommunen.

Se:

Plan- og bygningsloven

Direktoratet for byggkvalitet

Sett deg inn i bestemmelsene til reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. Følg denne linken for å se planstatus for din eiendom: Kommunekart. På arealplaner.no finner du en oversikt over arealplanene i kommunen. 

Er bygningen registrert i SEFRAK, må du kontakte kommunen og fylkeskommunen. Følg denne linken til kart som viser SEFRAK-bygg.

Skjemaer må være fullstendig utfylt. Gårds-, bruks-, eventuelt feste- og seksjonsnummer, må alltid være oppgitt. Skjemaer skal være datert og underskrevet for å være gyldige.

Slik søker du på egenhånd uten ansvarlig foretak

Dette gjelder tiltak etter § 20-4 i plan- og bygningsloven.

Sjekk hvilke tiltak du kan søke for selv, uten ansvarlige foretak. Du kan be om forhåndskonferanse med byggesaksbehandler hvis det er spørsmål eller avklaringer som ønskes før du søker.

Situasjonskart og nabolister kan bestilles ved henvendelse til byggsaksbehandler.

Søknaden skal inneholde:

 1. Søknadsskjema «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett»
 2. Skjemaet «Nabovarsel». Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til byggsaksbehandler. Dersom det søkes om dispensasjon, må du huske å krysse av for dette i nabovarselet. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
  1. Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel».
  2. Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  3. Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.
  4. Sende elektronisk nabovarsel via eNabovarsel
 3. Naboer har 14 dagers frist til å komme med innsigelser på tiltaket ditt. Du må vente til denne fristen har gått ut, før du sender inn byggesøknaden til kommunen. Dersom alle naboer samtykker til tiltaket ditt, trenger du ikke vente før du sender inn søknaden.
 4. Skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel» fylles ut og skal vedlegges byggesøknaden.
 5. Skjemaet «Opplysninger om tiltakets ytre rammer» fylles ut og vedlegges søknaden. Dersom du er usikker på de ulike begrepene i søknadsskjemaet, finner du god informasjon i veilederen grad av utnytting.
 6. Situasjonsplan som skal være i målestokk 1:500 eller iht. avtale med saksbehandler. På situasjonsplanen skal tiltaket være tegnet inn i korrekt målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom, fra tiltak til senter vei og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart som du kan bruke til å lage situasjonsplan med kan fås ved å kontakte byggesaksbehandler.
 7. Tegninger som skal inneholde fasade-, snitt- og plantegninger. Tegninger skal være i målestokk 1:100 og være målsatte. Fasadetegninger skal ha oppgitt takvinkel og møne- og gesimshøyde. Størrelse på vinduer skal være oppgitt. På plantegninger skal bruken av alle rom være oppgitt. På plantegningen skal bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) være oppgitt. På snitten snitt skal terrengtilpassinger tegnes inn.

Dersom det du ønsker å bygge, strider med kommuneplan, reguleringsbestemmelser eller tekniske krav, kan du søke om dispensasjon. Se fanen under for mer informasjon om dispensasjon.

De fleste tiltak i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNFR-område) krever søknad om dispensasjon. Dette gjelder selv for små, enkle boder.

Når tiltaket er ferdig bygd, må det søkes om ferdigattest. Bygninger må ikke tas i bruk uten at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Se fanene under for mer informasjon om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse.

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak

Dette gjelder tiltak etter § 20-3 i plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker/tiltakshaver kan be om forhåndskonferanse med byggesaksbehandler hvis det er spørsmål eller avklaringer som ønskes før du søker.

Situasjonskart og nabolister kan bestilles ved henvendelse til byggesaksbehandler.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsskjema «Søknad om tillatelse til tiltak». Søkes det om rammetillatelse, må det søkes om igangsettingstillatelse (IG) i tillegg til selve rammesøknaden.
 • Skjemaet «Opplysninger om tiltakets ytre rammer».
 • Skjemaet «Nabovarsel». Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til byggesaksbehandler. Dersom det søkes om dispensasjon, må du huske å krysse av for dette i nabovarselet. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
  • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.
  • Sende elektronisk nabovarsel via eNabovarsel
 • «Erklæring om ansvarsrett» for alle ansvarsområder i saken.
 • «Gjennomføringsplan». Alle ansvarsområder i byggesaken skal være dekket. Ansvarsrettene i gjennomføringsplanen skal samsvare med ansvarsrettene som er erklært i byggesaken.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500. Tiltaket være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Eiendommens vann- og avløpstrasé, innkjørsel og parkering skal være inntegnet. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart til å lage situasjonsplan med kan lages i kommunekart ellers fås ved å kontakte byggesaksbehandler.
 • Tegninger av fasade, snitt, og plan i målestokk 1:100. Tegninger skal være målsatte. På fasade- eller snitt tegninger skal det være oppgitt møne- og gesimshøyde, takvinkel og terrengtilpassinger. Størrelse på vinduer skal være oppgitt. På plantegninger skal bruken av alle rom være oppgitt. På plantegningen skal bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) være oppgitt.
 • Redegjørelse av tiltaket. Skal beskrive hovedtrekkene i prosjektet, og redegjøre for estetikk og hva det søkes om.
 • «Boligspesifikasjon i matrikkelen».

Alle skjema må være fullstendig utfylt, signert og datert for å være gyldige. En komplett og fullstendig utfylt søknad gir den korteste behandlingstid.

Søknad om dispensasjon

Dersom tiltaket på eiendommen strider med vedtatte planer eller bestemmelser for området, kan du søke om dispensasjon. Du kan også søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med forskrifter. Får du innvilget en dispensasjon, betyr det at du får tillatelse til et tiltak selv om det strider med vedtatt plan, bestemmelse, lov eller forskrift. De fleste tiltak i strandsone eller LNFR-område krever søknad om dispensasjon. Dette gjelder også tiltak som «til vanlig» er unntatt søknadsplikt, for eksempel bod og garasje under 50 kvadratmeter.

Søknaden skal inneholde:

 • «Søknad om dispensasjon» med redegjørelse i brevform
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500. Tiltaket må være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Du kan tegne inn tiltaket i kommunekart og lage situasjonskart ved å skrive ut til pdf. Situasjonskart til å lage situasjonsplan med kan også fås ved å kontakte byggesaksbehandler.
 • Målsatte fasade- og plantegninger og snitt.
 • Skjemaet «Nabovarsel». Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til byggesaksbehandler. Husk å krysse av i nabovarselet at det søkes om dispensasjon. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
  • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.
  • Sende elektronisk nabovarsel via eNabovarsel

Søknad om dispensasjon sendes Rendalen kommune. Dersom tiltaket er søknadspliktig, må det i tillegg sendes inn komplett byggesøknad.

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Dersom det kun gjenstår mindre arbeider og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det oppgis hvilke arbeider som gjenstår og dato for når resten av tiltaket skal være ferdigstilt.

Søknad om ferdigattest

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før du har fått ferdigattest (eventuelt midlertidig brukstillatelse) for tiltaket. Det skal søkes om ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak.

Søknaden skal inneholde:

 • «Søknad om ferdigattest»
 • «Oppdatert gjennomføringsplan»

Ved tiltak som du søker om på egenhånd uten ansvarlige foretak, jf. § 20-4, holder det å levere «Søknad om ferdigattest». Du trenger da ikke «Gjennomføringsplan».

Kontakt

Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 82 05