Ordfører

Ordfører: Linda Døsen.

Varaordfører:  Henning Dalbakk.

Kommunestyret skal blant formannskapets faste medlemmer velge ordfører for hele valgperioden.  Den som har vært ordfører de siste fire år, kan nekte valg til dette vervet.  Eventuelt slikt krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

 

Ordførers funksjon og oppgaver finner vi nærmere omtalt i kommuneloven:

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og skal etter beste evne påse at det blir truffet gyldige vedtak. Det ligger altså en viss plikt på ordføreren til å si i fra dersom han/hun mener at et fremsatt forslag vil innebære et materielt ulovlig vedtak. Noen kompetanse til å nekte et forslag satt under votering med en slik begrunnelse, kan ordføreren ikke antas å ha. Derimot kan han/hun – eller en tredjedel av de møtende medlemmer – motsette seg at det i kommunestyret og formannskapet treffes realitetsavgjørelse i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

 

Selv om ordføreren ikke har det formelle ansvaret for saksforberedelsen, må det kunne utledes av selve møtelederfunksjonen en viss plikt til å påse at de saker som blir satt opp på møtekartet, er tilfredsstillende utredet. Dessuten er loven ikke til hinder for at ordfører kan få som oppgave selv å forberede saker for kommunestyret og formannskapet, og da står selvsagt han/hun også direkte ansvarlig for at den innstillingen som legges frem, fyller kravene til forsvarlig saksutredning.  

 

Av møtelederfunksjonen følger imidlertid at det er ordføreren som i første omgang skal ta stilling til hva som skal føres inn i møteboken, men han/hun har ikke eneråderett med hensyn til hva som skal føres inn. Det er forsamlingens møtebok, og dersom ordføreren for eksempel ikke vil protokollere en anførsel fra en representant, kan vedkommende kreve at forsamlingen avgjør spørsmålet.

 

Ordfører er rettslig representant for kommunen. I det ligger det på den ene siden at ordføreren er den som tar imot forkynnelser og meldinger for kommunen i anledning av rettssaker. Han/hun må da sørge for at det blir besluttet hva som videre skal skje i saken, eller at kommunens prosessfullmektig får nødvendig underretning. Ordfører kan ikke unnslå seg for å ta imot slike forkynnelser og meldinger på kommunens vegne. På den andre siden er han/hun legitimert til å reise søksmål på kommunens vegne, d.v.s. til å ta ut forliksklage og stevning, til å sette frem krav om utleggsforretning, tvangsauksjon o.s.v. og til å anlegge privat straffesak eller begjære offentlig påtale der slik er betinget av fornærmedes begjæring.

 

Som kommunens rettslige representant underskriver han/hun på kommunens vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

 

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer unntatt kommuneråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han/hun er valgt medlem.  Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han/hun ikke er medlem.

 

Ordfører har videre bl.a. blitt delegert slik myndighet (jfr. politisk delegeringsreglement):

 • Ordføreren gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. Kommunelovens § 9 nr. 5.
 • Fastsette hvilket organ som skal behandle og avgjøre saker dersom det er tvil om det.
 • Ordføreren har anvisningsmyndighet i tilfeller der rådmannen er inhabil.
 • Representere kommunen, eller utpeke kommunens representant, i generalforsamlinger, årsmøter o.l.
 • Ordføreren har innstillingsmyndighet.
 • Ordføreren kan oppnevne ad-hoc-utvalg.
 • Folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder gi permisjon i h.h.t. Kommunelovens § 16.
 • I krisesituasjoner, jfr. kommunens beredskapsplan, har ordføreren følgende fullmakter:
  •  Disponere midler til nødvendig hjelp.
  •  Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper.
  •  Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.
 • I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann.
 • Ordfører gir mandat til de politiske komitéene. 
 • Videre har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet direkte etter loven (for borgerlig/kommunal vigsel).
 • Ordføreren spiller også en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter mellom de folkevalgte og administrasjonen.

Ordfører

Tidligere ordførere i Rendalen

Tidligere ordførere i Rendalen (fra 1920):

ORDFØRERE I ØVRE RENDAL:

1920–1922                               T. Js. Bjøntegaard (H)

1923–1928                               Johs. Myrberg (Bondepartiet)

1929–1931                               M. O. Undseth (Ap)

1932–1934                               Jens Løken (Bondepartiet)

1935–1940                               Knut Vardenær Brøten (Ap)

1941–1942                               Sogneprest Haga (Oppnevnt av Innenriksdepartementet)

01.01.1943–30.09.1943          Lidvin Hornseth (Oppnevnt)

01.10.1943–10.05.1945          John Sørhus

11.05.1945                               Knut Vardenær Brøten (Oppnevnt)           

22.11.1945–1947                     Knut Vardenær Brøten (Ap)

1948–1951                               Petter Olaus Kristiansen (Ap)

1952–1963                               Knut Vardenær Brøten (Ap)

Asmund Sletten (Ap)

 

ORDFØRERE I YTRE RENDAL:

1920–1934                               Peter Edvard Vorum (Ap)

1935–1939                               Helge Berger (Ap)

1946–februar 1957                  Helge Berger (Ap)

Mars 1957–1964                      Erik Husfloen (Ap)  (Fungerte som ordfører i 1957 p.g.a. at Helge Berger døde. Husfloen ble formelt valgt som ordfører fra 1958)

 

ORDFØRERE I RENDALEN KOMMUNE:

1965–1967                                Erik Husfloen (Ap)

1968–1977                                Kjell Borgen (Ap)

1978–1979                                Otto Tobro (Ap)

1980–1991                                Steinar Berget (Ap)

1992–Høsten 1995                   Sindre Undseth (Ap)

Høsten 1995–11.10. 2007        Erling Myhre (Sp)

11.10.2007-31.10.2019            Norvald Illevold (Ap)

31.10.2019-Fortsatt                  Linda Døsen (Ap)

__________________________________________________________________________

 

 

Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Mobil 456 33 927
Henning Dalbakk
Varaordfører (representerer Ap)
E-post
Mobil 905 86 815