Ordfører

Ordfører: Linda Døsen Stubsveen.

Varaordfører: Per Øyvind Berg.

Kommunestyret skal blant formannskapets faste medlemmer velge ordfører for hele valgperioden.  Den som har vært ordfører de siste fire år, kan nekte valg til dette vervet.  Eventuelt slikt krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

Ordførers funksjon og oppgaver finner vi nærmere omtalt i kommuneloven:

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og skal etter beste evne påse at det blir truffet gyldige vedtak. Det ligger altså en viss plikt på ordføreren til å si i fra dersom han/hun mener at et fremsatt forslag vil innebære et materielt ulovlig vedtak. Noen kompetanse til å nekte et forslag satt under votering med en slik begrunnelse, kan ordføreren ikke antas å ha. Derimot kan han/hun – eller en tredjedel av de møtende medlemmer – motsette seg at det i kommunestyret og formannskapet treffes realitetsavgjørelse i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

 

Selv om ordføreren ikke har det formelle ansvaret for saksforberedelsen, må det kunne utledes av selve møtelederfunksjonen en viss plikt til å påse at de saker som blir satt opp på møtekartet, er tilfredsstillende utredet. Dessuten er loven ikke til hinder for at ordfører kan få som oppgave selv å forberede saker for kommunestyret og formannskapet, og da står selvsagt han/hun også direkte ansvarlig for at den innstillingen som legges frem, fyller kravene til forsvarlig saksutredning.  

 

Av møtelederfunksjonen følger imidlertid at det er ordføreren som i første omgang skal ta stilling til hva som skal føres inn i møteboken, men han/hun har ikke eneråderett med hensyn til hva som skal føres inn. Det er forsamlingens møtebok, og dersom ordføreren for eksempel ikke vil protokollere en anførsel fra en representant, kan vedkommende kreve at forsamlingen avgjør spørsmålet.

 

Ordfører er rettslig representant for kommunen. I det ligger det på den ene siden at ordføreren er den som tar imot forkynnelser og meldinger for kommunen i anledning av rettssaker. Han/hun må da sørge for at det blir besluttet hva som videre skal skje i saken, eller at kommunens prosessfullmektig får nødvendig underretning. Ordfører kan ikke unnslå seg for å ta imot slike forkynnelser og meldinger på kommunens vegne. På den andre siden er han/hun legitimert til å reise søksmål på kommunens vegne, d.v.s. til å ta ut forliksklage og stevning, til å sette frem krav om utleggsforretning, tvangsauksjon o.s.v. og til å anlegge privat straffesak eller begjære offentlig påtale der slik er betinget av fornærmedes begjæring.

Som kommunens rettslige representant underskriver han/hun på kommunens vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer unntatt kommuneråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han/hun er valgt medlem.  Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han/hun ikke er medlem.

Ordføreren spiller også en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter mellom de folkevalgte og administrasjonen.

Ordfører har videre bl.a. blitt delegert slik myndighet (jfr. politisk delegeringsreglement):

 • Ordføreren gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. Kommunelovens § 6-1, 4. ledd.
 • Fastsette hvilket organ som skal behandle og avgjøre saker dersom det er tvil om det.
 • Ordføreren har anvisningsmyndighet i tilfeller der rådmannen er inhabil.
 • Representere kommunen, eller utpeke kommunens representant, i generalforsamlinger, årsmøter o.l.
 • Ordføreren har innstillingsmyndighet.
 • Ordføreren kan oppnevne ad-hoc-utvalg.
 • Folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder gi permisjon iht. Kommunelovens § 8-10.
 • I krisesituasjoner, jfr. kommunens beredskapsplan, har ordføreren følgende fullmakter:
  •  Disponere midler til nødvendig hjelp.
  •  Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper.
  •  Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.
  • I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann. 
 • Ordfører gir mandat til de politiske utvalgene. 
 • Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter Ekteskapslovens § 12.

 

Ordfører Linda Døsen Stubsveen Per Ivar Strømsmoen

  

    

 

 

 

 

 

Varaordfører Per Øyvind Berg Per Ivar Strømsmoen

Kontakt

Linda Døsen Stubsveen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 90 97 75 31
Mobil 45 63 39 27
Per-Øyvind Berg
Varaordfører (representerer SV)
E-post
Mobil 91 16 32 56