Stortings- og sametingsvalget 2021

Ved stortingsvalget og sametingsvalget velges representanter til storting og sameting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

 

Valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er fastsatt til 13. september. 

Stortings- og sametingsvalget 2021

Smittevern ved gjennomføring av valg

For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer. Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Smittevernveilederen er utarbeidet for å kunne samsvare med de foreslåtte lovendringene. Dette gjelder i hovedsak hvordan velgere i isolasjon og karantene skal stemme. Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget har behandlet forslagene. Veilederen vil da bli oppdatert.

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Se regjeringens nettsider for mer informasjon om forslag til midlertidige lovendringer og lenke til smittevernveilederen.

Stemmerett

Har du stemmerett? 

Du har stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

 

 

Sjekk om du står i manntallet

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Alle som har stemmerett kan kontrollere sine egne opplysninger og eventuelt sende inn klage om det er noen feil. 

Valgdagen 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført (d.v.s. i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021).

Sjekk om du står i manntallet!

Manntallet for Rendalen kommune blir lagt ut til ettersyn så snart det lar seg gjøre og ligger ute t.o.m. 12. september 2021 ved følgende steder:

 •  Rendalen kommunehus (servicekontoret)  (for kretsen Rendalen nord).
 •  Nærmere informasjon kommer  (for kretsen Rendalen sør).

Les mer om stemmerett og manntall.

Hva om jeg bor i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Valgkort

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt. Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir. (Dette gjelder de som har reservert seg mot digital kommunikasjon, eller ikke har logget seg på ID-porten de siste 18. måneder.) 

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon?

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Målet er å forhindre valgfusk.  Når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Lister og partier

Fylkesvalgstyret har godkjent 19 valglister i Hedmark og 19 valglister i Oppland. 
Hedmark og Oppland er to ulike valgdistrikt ved stortingsvalget 2021.

Valglister Hedmark og Oppland

Tidligstemming

Hvis du verken kan stemme på valgdagen(e) eller i tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivningen kan du tidligstemme fra 1. juli  til 9. august.

Ta i slikt tilfelle kontakt i forkant og avtal tid med servicekontoret på tlf. 624 68500 eller på mail postmottak@rendalen.kommune.no

Du behøver ikke å tidligstemme i den kommunen du bor i. Du må selv kontakte den kommunen du vil tidligstemme i og avtale når og hvor du kan komme og stemme. 

Det er ikke sikkert at du vil få tidligstemme samme dag. Tidligstemmer du i en "fremmed" kommune vil stemmen din bli sendt til den kommunen der du er manntallsført.

Stemmesedlene vil på dette tidspunktet ikke være klare, så det vil bare være mulig å stemme på parti. Det betyr at du ikke kan gjøre endringer på stemmeseddelen

Du trenger ikke valgkort, men ta med deg legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort eller pass).

Legitimasjon: Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Her kan du forhåndsstemme t.o.m. 10.09.2021

Ordinær forhåndsstemmegivning:

 • Alle hverdager i kommunehuset kl. 11.00 – 14.00  f.o.m. 10. august 2021 t.o.m. 10. september 2021. 
 • I tillegg holdes åpent lørdagene 28. august 2021 og 4. september 2021 kl. 12.00 – 14.00 i kommunehuset (Budeia).

 

Det er bestandig minst to personer som tar imot forhåndsstemmer. Som stemmemottakere vil du møte noen av våre valgmedarbeidere:

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass).  Ta gjerne med valgkortet ditt også.  

Legitimasjon: Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

                                       ______________________

Det er også mulig å forhåndsstemme hjemme, ved institusjon.

 

Forhåndsstemmegivningen ved institusjonene og omsorgsboligene foregår tirsdag 7. september 2021:

 • Alderspensjonatet Otnes:        Kl. 10.00 – kl. 11.45
 • Rendalen sjukehjem:                ”    11.00 –  ”  12.30
 • Omsorgsboligene Bergset:      ”    13.30 –  ”  14.30

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning (forhåndsstemme hjemmefra):

Ambulerende forhåndsstemming:

Hvis en velger er syk eller ufør, og dermed ikke kommer seg til forhåndsstemme- eller valglokalet kan vedkommende be om å få avgi stemme hjemme hos seg selv.

Velgere som er pålagt isolasjon som følge av covid-19 kan også søke om å stemme der de oppholder seg, det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.

Velgere som er i isolasjon eller karantene, bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Dersom dette ikke er mulig, kan velgeren søke om å få stemme hjemme. Det er tilstrekkelig at velgeren tar muntlig kontakt med kommunen for å be om dette.  Det må informeres om isolasjonsplikten, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.

Vennligst ta kontakt med Oddveig Kværnes Bakkom på tlf 99 09 97 23 eller oddveig.bakkom@rendalen.kommune.no om du har behov for at vi kommer hjem til deg slik at du får forhåndsstemt. Fristen er fredag den 10. september kl. 10.00.

Utvidelse av retten til å søke på ambulerende stemming.

Denne ordningen er kun åpnet for velgere i isolasjon eller karantene, og gjelder bare velgere som stemmer i den kommunen de er manntallsførte i. Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme ved stortingsvalget der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 på valgdagen.

Søknaden sendes til: Linda.Dosen@rendalen.kommune.no Tlf. 456 33 927.

 • Som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen ved institusjonene samt ambulerende forhåndsstemmemottak (forhåndsstemme hjemmefra) vil du møte Oddveig K. Bakkom og Karin Rugsveen

 

Velkommen til forhåndsstemmegivning!

 

Bruk stemmeretten din!  

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass).  Ta gjerne med valgkortet ditt også.

Legitimasjon:  Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

                                                         - - -

Du kan også avgi forhåndsstemme i annen kommune og ved utenriksstemmegivning, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker frem til Rendalen kommune senest kl. 17.00 tirsdag 14. september 2021.

Valgdag

Valgdagen for stortingsvalget 2021 er 13. september.

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser avholdes mandag 13. september 2021 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00, du velger selv hvilket av de to stemmestedene du ønsker å bruke:

    

Stemmekrets

Stemmested

Rendalen nord

Rendalen kommunehus

Rendalen sør

Ungdommens hus RAUS. (Otnes)

 

OBS! Pga. pandemien blir det ikke stemmested på Rendalen sjukehjem i år.
 

Skal du flytte?

Du har stemmerett og avgir stemme i kommunen du er manntallsført i. Dersom du flytter etter 30. juni, står du innført i manntallet i kommunen du flytter fra, selv om du melder flytting.

Her kan du stemme valgdagen

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved Stortingsvalget 2021 avholdes mandag 13. september 2021 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00. Du velger selv hvilken av de to stemmestedene du ønsker å bruke:   

Stemmekrets

Stemmested

Rendalen nord

Rendalen kommunehus

Rendalen sør

Ungdommens hus RAUS. (Otnes)

 

OBS! Pga. pandemien blir det ikke stemmested på Rendalen sjukehjem i år.

 

Du vil møte disse i valglokalene:

Rendalen kommunehus:  Karin Rugsveen (leder), Marit B. Bjørke (nestleder), Johan Grindflek og Jardar Ellevold.

Vararepresentanter: Ina Brauten Ingebrigtsen og Erik Arne Øverli.

Rendalen sjukehjem:  Asgeir Nabben (leder), Inger Karin Trøen (nestleder), Ansgar Johannessen, Betty Midtskogen og Oddveig Kværnes Bakkom.

Vararepresentanter: Halvor Sveen og Kathrine Sponberg Øien.

 

Velkommen!

 

Bruk stemmeretten din!  

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass).  Ta gjerne med valgkortet ditt også.   

Legitimasjon: Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Slik endrer du på stemmeseddelen

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene.  Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.

- Slik kan du endre stemmeseddelen ved stortingsvalget:

     Endre rekkefølgen på kandidatene

     Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til

     kandidaten(e) slik at du markerer hvordan du vil at

     rekkefølgen på kandidatene skal være.

     Stryke kandidater 

     Sett et merke (kryss, hake eller lignende) i ruten til høyre     

     for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.  

Sametingsvalget

Sametingsvalget avholdes samme dag som stortingsvalget, den 13. september 2021.

Følg denne lenken for lese mer om sametingsvalget

 

Valgstyrets medlemmer

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg. I henhold til valgloven fastsetter kommunestyret hvem som er kommunens valgstyre.  Rendalen valgstyre består av tre medlemmer av formannskapet.

Administrerende valgmedarbeidere

Ta gjerne kontakt med oss vedr. spørsmål omkring stortings- og sametingsvalget 2021

Valgoppgjøret

Valgoppgjøret foregår i Rendalen kommunehus valgkvelden etter at stemmelokalene er stengt.

 

Til å lede og organisere valgoppgjøret ved Stortingsvalg- og sametingsvalget 2021 er Jens Sandbakken og Christina E. Jensen valgt. 

 

 

Vi skal håndtere din stemme på en sikker og riktig måte etter valglovens regler og forskrifter.

Aktuelle lenker for valget 2021