Vedtak av reguleringsplan for Lysinga vannverk

Kommunestyret vedtok i møte 29.4.2021 reguleringsplan 202002 Lysinga vannverk. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken ligger på arealplaner.no.

Varsling om vedtatt reguleringsplan

Grunneiere og andre som blir direkte berørt er varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i avisen Østlendingen snarest.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349