Vedtak av reguleringsplan 202102 Elvål næringsområde

Kommunestyret vedtok i møte 31.08.2023 reguleringsplan 202102 Elvål næringsområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Formålet med planen er å legge til rette for videreutvikling av det etablerte næringsområdet på Elvål i Rendalen kommune. Området er ikke tidligere regulert, og planen skal derfor både gi rammer for framtidige tiltak knyttet til etablert virksomhet i området og legge opp til etablering av ny næringsvirksomhet. 

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken ligger i Planregisteret 

Varsling om vedtatt reguleringsplan

Grunneiere og andre som blir direkte berørt er varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i avisen Østlendingen snarest.