Varsel om oppstart av planarbeid for Nedre Renåskarven hyttefelt

Feste Nordøst AS har på vegne av Nedre Renåskarven vei- og vedlikeholdslag satt i gang med å utarbeide reguleringsplan for Nedre Renåskarven hyttefelt.

Formålet med planen er å:

  • Regulere 33-35 eksisterende hyttetomter.
  • Regulere to nye hyttetomter.
  • Oppgradere bestemmelser.
  • Sikre god estetikk med hensyn til material- og fargevalg, byggehøyder og utnyttelsesgrad.
  • Regulere kjøreadkomst til alle tomtene i feltet hvor dette terrengmessig lar seg gjøre.
  • Vurdere tilrettelegging av innlagt vann/avløp for alle hytter.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet rettes Feste Nordøst AS, se kontaktinfo i oppstartsvarselet. 

Les mer her: