Styrevervregisteret

Snarveier:  Styrevervregisteret

 

Kommunestyret behandlet i sak 03/07 i møte 25.01.07 sak om tilknytning til Styrevervregistret med slikt vedtak:

"Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at politikere og rådmann bør registreres i  www.styrevervregisteret.no.

Rendalen kommune, kommunestyret, delegerer til en adhoc-komitè utarbeide lokale retningslinjer for registreringen av verv og økonomiske interesser. Forelegges driftsstyret til behandling.

Rendalen kommune, kommunestyret, anbefaler styrene for  Rendalen Kommuneskoger KF og Rendalen Bygdemuseum KF om å tilslutte seg registeret."

 

Vi gjør oppmerksom på at registrering i styrevervregisteret er en frivillig ordning for den enkelte politiker og ansatt. 

 

Styrevervregisteret er et verktøy som KS (Kommunesektorens organisasjon) tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. Det er videre også frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

Kontakt

Jens Sandbakken
Personalsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 99 37 57 24