Motorferdsel i utmark - grunneiers tillatelse før søknad § 6 behandles

Rendalen kommune ved kommunestyret endret kommunale retningslinjer for saker etter § 6 i motorferdselforskriften. Dette gjelder blant annet alle saker på barmark, løypekjøring på snødekt mark og andre særlige saker på snødekt mark som ikke faller inn under § 5 i forskriften. Endringen medfører at kommunen ikke behandler søknaden før det foreligger godkjenning fra alle berørte grunneiere. Dette for å ivareta motorferdsellovens § 10.  

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65