Høring om skrivemåten av lokale stedsnavn - Sølen mfl. i Rendalen og Engerdal

Rendalen kommune ønsker innspill på skrivemåten for en del lokale stedsnavn i forbindelse med at vi har mottatt varsel om oppstart av navnesak fra Kartverket. 

Om høringen og navnesaken

Høringen gjelder følgende stedsnavn: Liste over stedsnavn, navnesak Sølen mfl. i Rendalen og Engerdal (PDF, 125 kB)

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen for Sentralt stedsnavnregister (SSR): www.norgeskart.no/ssr/. Enkelte bruksnavn står kun i matrikkelen og er søkbare i https://seeiendom.kartverket.no (søk på: gårds- og bruksnummer, navnet på kommunen).

Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn og seternavn. Før de gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, og for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene og oversende disse til Språkrådet. Språkrådet vil deretter gi endelig tilråding til Kartverket.

Bruksnavn

Etter lov om stadnamn har grunneieren rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk dersom han kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.). Det er Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket vedtar, kan han sende krav om det til Kartverket og legge ved gyldig dokumentasjon.

Normeringsprinsipp

Ifølge lov om stadnamn skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene. 

Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av navnet.

For navnefaglige spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser sendes enten på epost til postmottak@rendalen.kommune.no

eller til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen. Frist for innsending er 17.12.2023.

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 47 47 25 26
Mobil 47 47 25 26