Høring av reguleringsplan for Elvål næringsområde

Formannskapet i Rendalen vedtok 09.03.2023 å legge forslag til detaljregulering 202102 Elvål næringsområde ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger på Elvål, sørvest for brua som fører fylkesvei 30 over Tysla. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videreutvikling av det etablerte næringsområdet på Elvål. Området er ikke tidligere regulert, og planen skal derfor både gi rammer for fremtidige tiltak knyttet opp til etablert virksomhet i området og legge opp til etablering av ny næringsvirksomhet. Planen avklarer også hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre området mot flom. Høringsdokumentene er tilgjengelig i kommunehuset, samt i planregisteret.

Innspill og merknader til planforslaget rettes skriftlig til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen, eller postmottak@rendalen.kommune.no innen 30.04.2023. Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos arealplanlegger Odin Sleen.

Kontakt

Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49